Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Latinský jazyk a kultura - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra latinského jazyka a kultury
Anotace:Bakalářský studijní program Latinský jazyk a kultura zahrnuje disciplíny jazykové, literárněvědné a historické. V lingvistické části je kladen důraz na důkladné osvojení tvarosloví (morfologie) a větné stavby (syntaxe) klasické latiny. V literárněvědném segmentu programu je věnována pozornost antickému písemnictví, zejména pak literatuře římské včetně jejího přesahu do období středověku. Třetí část programu tvoří předměty zaměřené na dějiny, reálie a myšlení klasického starověku. V rámci teoretických disciplín jsou studenti vedeni k dobré orientaci v odborné terminologii, ke znalosti základních metod a přístupů uplatňovaných v oblasti latinské filologie a k získání širšího společenského a kulturního rozhledu. Důležitou součástí studia je praktické uplatnění získaných znalostí při překladu a interpretaci latinských textů. Součástí studijního plánu je několik bloků povinně volitelných předmětů, v jejichž rámci si studenti volí vedle doplňujících oborových kurzů také předměty rozšiřující jazykové kompetence a tzv. měkké dovednosti.
Cílem bakalářského studia Latinský jazyk a kultura je připravit vzdělané odborníky v oblasti latinské filologie, kteří jsou schopni kriticky myslet, argumentovat a promýšlet problémy latinské kulturní oblasti v  historickém kontextu. V  širší perspektivě umožní studium osvojení si schopnosti koncepčního, systematického, racionálního řešení komplexních problémů vyžadujících spojení více odborných perspektiv v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti, a tím získání způsobilosti pro práci v rámci různých kulturních institucí.
Studijní program je realizován v těchto variantách:
1) completus (studijní plán zahrnuje předměty programu Latinský jazyk a kultura),
2) maior (studijní plán tvoří z poloviny předměty programu Latinský jazyk a kultura a z poloviny předměty jiného zvoleného studijního programu, diplomová práce je zpracovávána v rámci programu Latinský jazyk a kultura),
3) minor (studijní plán tvoří z poloviny předměty programu Latinský jazyk a kultura a z poloviny předměty jiného zvoleného studijního programu, diplomová práce je zpracovávána v rámci jiného zvoleného studijního programu).
Profil absolventa:Kompetence absolventa bakalářského studijního programu Latinský jazyk a kultura lze ve stručnosti shrnout následovně:
- disponuje teoretickou i praktickou znalostí tvarosloví a větné stavby klasické latiny, dokáže interpretovat, analyzovat a přeložit středně obtížný latinský text klasického období;
- vyznačuje se širokou znalostí antického písemnictví, zvláště pak literatury římské s přesahem do středověku: dokáže charakterizovat jednotlivá období dějin řecké a římské literatury, jejich hlavní představitele a pěstované žánry, je schopen rámcově nastínit vývoj latinské literatury v období středověku;
- orientuje se v dějinách starověkých civilizací, velmi dobře se vyzná v dějinách starověkého Řecka a Říma, v reáliích antického světa a v antické mytologii, má přehled o významu a vlivu antické kultury v pozdějších obdobích;
- zná základní lingvistickou a literárně vědnou terminologii a metodologii; má přehled o pramenech a odborné literatuře vztahujících se k latinské filologii, dokáže používat základní terminologii a metody oboru, zná zásady odborné práce s latinskými prameny a umí je aplikovat při psaní odborného textu;
- umí samostatně vyhledávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace, dokáže formulovat hypotézy a závěry týkající se filologické problematiky, je schopen zjištěné informace a zformulované závěry prezentovat.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Pro studium programu není požadována vstupní znalost latinského jazyka, začíná se od základů. Zájemcům o seznámení s latinou již před zahájením výuky lze doporučit učebnici Jana Mikulová Základní kurz latiny I, Brno 2014 (dostupné on-line).
Doporučit lze rovněž četbu latinských autorů v českých překladech.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .