Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ruská filologie - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace:Cílem bakalářského studijního programu Ruská filologie je rozvíjet jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech (zvýšení komunikativní kompetence, získání znalosti lingvistických disciplín: fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, rozvoj znalostí v oblasti literární vědy, kultury, dějin a reálií Ruska). Studenti jsou ve všech zmíněných oblastech vedeni nejen k přijímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném i písemném projevu. Program je koncipován jako standardní (bez specializace a se specializací) a sdružené studium. Tvoří jej základní teoretické předměty lingvistické, literárněvědné a částečně i translatologické doplněné o povinně volitelné disciplíny, které umožňují studentovi specifickou profilaci volbou disciplín zaměřených jak teoreticky, tak prakticky.
Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1) completus,
2) specializace Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční + kombinovaná),
3) maior,
4) minor,
5) maior se zaměřením na vzdělávání.
V rámci studia Ruské filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměřením na vzdělávání je cílem získat a více prohloubit teoretické a praktické znalosti v oblasti lingvistiky a literární vědy.
Cílem studia specializace Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (v prezenční i kombinované formě studia) je kromě výše uvedených informací vzdělávání odborníků schopných komunikovat rusky v různých komunikačních situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak v zahraničí.

Z hlediska jazykové kompetence je cílem studia prohloubit a zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti nutné pro dosažení úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent studijního programu Ruská filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměření na vzdělávání si v jazykovědné oblasti osvojí znalost synchronní lingvistiky, normativní mluvnice a pravopisu (Fonetika a fonologie, Gramatika ruštiny - morfologie 1,2, Lexikologie a tvoření slov, Gramatika ruštiny - syntax, Ruská ortografie a ortoepie), zvládne lingvistickou terminologii (Základy jazykovědy), získá přehled o vývoji a typologii slovanských jazyků (Úvod do studia slavistiky, Slovanská kontrastivní typologie, Jazyky slovanských národů a etnik). V oblasti literární vědy si osvojí základy teorie literatury (Úvod do studia literatury), získá přehled o dějinách ruské literatury 19. a 20. století (Ruská literatura 19. stol 1-2, Ruská literatura 20. stol 1-2). Bude se orientovat v oblasti historie a kultury dané jazykové oblasti (Dějiny a kultura Ruska 1-3).

V případě programu Ruština pro odbornou a profesní komunikaci se absolvent dále seznámí se základy teorie a praxe translatologie (Základy překladu 1-3, Základy tlumočení 1-3). Orientuje se v terminologii používané např. při obchodních jednáních, v obchodní korespondenci, při uzavírání firemních smluv nebo v oblasti cestovního ruchu (Podnikatelská ruština 1-4, Ruština pro cestovní ruch 1-2, Ruská obchodní korespondence).

Absolventi varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání, sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí.

Odborné dovednosti a způsobilosti jsou uvedeny v externím dokumentu Profil absolventa.
Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. U uchazečů se rovněž předpokládá rámcová znalost ruských reálií a ruské literatury (viz přehled doporučené literatury).
Vzhledem ke skutečnosti, že studijní obor je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění akreditován v českém jazyce a že organickou součástí studijního plánu je výuka českého jazyka a disciplín zaměřených na překlad a tlumočení z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny, je u všech uchazečů podmínkou pro přijetí znalost češtiny na úrovni maturitní zkoušky.
Kritéria přijímací zkoušky: Jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, orientace v ruské literatuře a reáliích (viz přehled doporučené literatury). Uchazeč bude hodnocen ze tří okruhů:
  1. test jazykové úrovně (mluvnice, slovní zásoba),
  2. znalost ruské literatury a reálií,
  3. překlad textu (cca 10 řádků) z ruštiny do češtiny.
Maximum, které uchazeč může u přijímací zkoušky celkově získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .