Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Biologie minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace:Cílem studia je předat posluchačům odborné teoretické vědomosti z jednotlivých kmenových biologických disciplín, a to zejména z problematiky biodiverzity a fylogeneze organismů, ekologie, buněčné a molekulární biologie, fyziologie, genetiky, mikrobiologie a evoluční biologie, a dále speciální znalosti z oborů zabývajících se biomonitoringem prostředí a ochranou přírody a krajiny. Student získá také praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci v laboratoři i v terénu. Profesní kvalifikace je plně dostatečná k tomu, aby absolvent dokázal pod vedením odborníků využívat základních metod vědeckovýzkumné práce při řešení zadaných úkolů a následně výsledky odborné činnosti interpretovat a prezentovat před laickou a odbornou veřejností. Absolventi studijního plánu minor získají kromě biologie navíc ucelené znalosti a dovednosti i z druhého, přidruženého studijního programu, se kterým se tento studijní program kombinuje a který budou studovat ve formě studijního plánu maior, a to buď s jeho verzí maior nebo maior se zaměřením na vzdělávání (v případě kombinace se studijním plánem maior se zaměřením na vzdělávání slouží studijní plán minor v rámci programu Biologie k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, který je na Ostravské univerzitě koncepčně zajištěn pod vzdělávací oblastí Učitelství).
Profil absolventa:1) odborné znalosti
Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, studijního plánu Minor:
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se k molekulární a buněčné stavbě živých organizmů
- prokazuje znalosti základních pojmů a zákonitostí genetiky a genomiky
- chápe způsob klasifikace živých organizmů na fylogenetickém základě
- orientuje se v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organizmů (viry, prokaryota, eukaryota a jejich vývojové větve/fáze), zejména prokazuje hlubší znalosti o stavbě těla, fyziologii, ontogenezi, moderní systematice a fylogenezi vybraných taxonů rostlin a živočichů
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se ke stavbě, fyziologii, ekologii, patogenitě a růstu virů a bakterií
- orientuje se ve stavbě, fyziologii, zvláštnostech a molekulární systematice a fylogenezi jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (protist a hub)
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkajících se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu a výživy, pohybů, řídících mechanizmů rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze rostlin
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkající se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu, imunity, řídících mechanizmů, rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze živočichů
- orientuje se ve tkáňové a orgánové stavbě lidského těla, jeho fyziologii a ontogenetickém vývoji, v základních otázkách fylogenetického vývoje člověka a jeho předků a aplikacích teoretických poznatků biologie člověka na poli biologické antropologie
- rozumí vztahům mezi organizmy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a interakcím ovlivňujícím výskyt a hojnost organizmů na Zemi
- orientuje se v teoretických otázkách týkajících se ekologie a ochrany přírody a krajiny
- chápe základní principy evoluce a evolučního vývoje organizmů
- prokazuje znalosti nezbytné pro navazující magisterské studium v programu Biologie či příbuzném programu
2) odborné dovednosti
Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, studijního plánu Minor:
- umí pracovat se základním laboratorním vybavením a dodržovat bezpečnostní předpisy práce
- umí vyhledávat a analyzovat, popř. interpretovat získané informace a data
- umí aplikovat získané teoretické znalosti ze základních biologických disciplín i při řešení praktických úkolů
- dokáže pod vedením odborníků provádět základní výzkum v terénu i laboratoři a aplikovat moderní výzkumné metody (instrumentální i experimentální)
- umí formulovat výzkumné hypotézy a závěry své odborné práce


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.