Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Filozofie

Studijní program
Matematika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Filozofie

Studijní program v kostce

Zajímají Vás otázky o člověku, světě a jejich smyslu? Přemýšlíte o tom, co je to pravda, zda existuje a jak ji poznat? Baví Vás číst a sledovat, jak se  vyvíjelo lidské myšlení od antiky po současnost? Chcete se naučit kriticky myslet, správně argumentovat a mnoho dalšího? Pokud ano, pak jste u nás správně! Bakalářské studium Filozofie nabízí vzdělání v oblasti dějin filozofie a všech jejích disciplín (etika, estetika, politická filozofie ad.) a vedle toho řadu volitelných předmětů (ekonomie, právo, buddhismus, islám, utopie a dystopie ad.) vyučovaných skutečnými odborníky s osobním a lidským přístupem. Samozřejmostí je možnost studia cizích jazyků i odborných předmětů (především) v angličtině. Naše katedra podporuje studium v zahraničí na svých partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ a dalších. Studující mohou absolvovat také odborné exkurze a stáže, které jim pomohou v budoucím uplatnění na trhu práce. Pro ty nejšikovnější katedra nabízí možnost čerpat prospěchové stipendium. Život na katedře obohacují pravidelné zvané přednášky tuzemských i zahraničních odborníků, ale také pestré kulturní a společenské akce pořádané v průběhu semestru.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Filozofie

Filozofie to je jen nekonečný přehled filosofů a jejich myšlenek. Omyl! Zjisti, co obnáší moderní filosofie, čím se zabývá a proč má i v dnešní společnosti své pevné místo. Vše o studiu Filosofie a Základů společenských věd na Filozofické fakultě Ostravské univerzity prozradí filosof David Černín.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti. I s jazyky, které u nás budete dále studovat, můžete začít tzv. od nuly. Co od Vás ale očekáváme, je nadšení pro studium filozofie a zájem o humanitní a společenské vědy obecně. Nedílnou součástí studia je čtení, psaní, přemýšlení, budete proto potřebovat - slovy Komenského - „hlavu ocelovou a zadek olověný“.

Co se naučíte?

Naše absolventky a absolventi získají filozofický základ humanitního vzdělání. Dobře se orientují v dějinách filozofie, ovládají metodologii a základní systematiku filozofického tázání. Díky tomu jsou schopni koncepčního, systematického a racionálního řešení mnoha praktických problémů v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti. Vystudujete-li bakalářský program Filozofie, budete umět filozoficky zobecňovat a systematicky uvažovat o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy, a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů. Samozřejmostí je, že se naši absolventi umí přesně vyjadřovat, správně a účinně argumentovat - a to ústně i písemně. Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat v navazujícím odborném magisterském studiu, zejména programu filozofie nebo příbuzných humanitních či společenskovědních programů.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventky a absolventky bakalářského studijního programu Filozofie naleznou díky své všestrannosti pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicista/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který bude prověřovat základní znalosti problematiky humanitních a společenských věd s důrazem na orientaci v oblasti filozofie a jejích disciplín.

Kritéria pro vyhodnocení

U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí přidělením vždy stejného počtu bodů, za nesprávnou odpověď se body neodčítají. V testu je možné získat maximálně 100 bodů, přičemž minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Blecha, Ivan: Filosofie – základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.
Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000.
Kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2017.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.