Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Polská filologie

Studijní program v kostce

Chcete dobře mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie je rozvíjet a zdokonalovat jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech (komunikace, lingvistika, literatura, kultura, dějiny, reálie). Zde budete vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném a psaném projevu. Studiem vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Jako posluchači bakalářského studia už můžete navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Studijní program můžete realizovat v těchto variantách: completus (polská filologie jako samostatný program ukončený obhajobou bakalářské práce a SZZ), maior (polská filologie jako hlavní, první program, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ), minor (polská filologie jako vedlejší, druhý program, nepředpokládá se obhajoba bakalářské práce, probíhá pouze SZZ), maior se zaměřením na vzdělání (příprava na navazující magisterský program vedoucí k získání kvalifikace učitele, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ).

Co od vás očekáváme?

Nepožadujeme hlubší znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska. Předpokládá se alespoň minimální jazyková znalost polštiny natolik, aby student byl schopný porozumět běžnému mluvenému slovu.

Vyžadujeme však pozitivní přístup, odhodlání a chuť poznávat Polsko, polský jazyk a tamější kulturu.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • získáte znalosti stěžejních disciplín polské filologie
 • získáte přehled z oblasti literární teorie a dějin literatury, jazykovědy a jazykovědné slavistiky
 • poznáte odbornou terminologii týkající se studovaných disciplín
 • pochopíte rozdíly mezi polštinou a češtinou
 • osvojíte si základy překladu mezi polštinou a češtinou
 • poznáte aktuální jazykovou situaci v rámci slovanského areálu
 • dokážete definovat používané jazykovědné a literární termíny
 • osvojíte si myšlenkové operace nezbytné pro studium zaměřené na polskou filologii
 • absolventi varianty studijního programu maior se zaměřením na vzdělání získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie, zkušenosti z reflektovaných praxí
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování bakalářského studia se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • průvodce pro polskojazyčnou klientelu
 • lektor polského jazyka v jazykové škole
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník

Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou zohledněny ani bodově bonifikovány.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací pohovor probíhá v českém, resp. polském jazyce. Uchazeč prokáže svůj vztah a motivaci ke studiu ve zvolené variantě studijního programu Polská filologie a zájem o polskou kulturu a reálie. Při ústním pohovoru prokáže schopnost souvislého projevu na běžná konverzační témata, popř. schopnost zapojit se do dialogu vedeného v polštině a porozumět psané a mluvené polštině. U uchazečů se předpokládá zájem o daný obor, podpořený znalostmi polských reálií a přehledem o polské kultuře a literatuře.

Ústní pohovor bude zaměřen mj. na tyto oblasti: historie a současnost polštiny, současná polská literatura, známí polští spisovatelé a jejich tvorba, česko-polské kulturní, literární, jazykové a společensko-ekonomické vztahy, nejvýznamnější okamžiky z historie Polska, zeměpisné reálie, významné památky, administrativní uspořádání, politická situace, symboly a znaky polské státnosti.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Předmětem hodnocení je motivace uchazeče ke studiu, schopnost porozumět projevu v polštině, resp. schopnost reagovat v polském jazyce na běžná konverzační témata, všeobecná znalost základů polského jazyka (gramatiky a běžné slovní zásoby), orientace v polských reáliích a kultuře (literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.

Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. (zde mj.: „Úvodní studie – Tisíc let polského písemnictví“)
Krejčí, K.: Dějiny polské literatury. Praha 1953.
Topolski, J.: Historia Polski. Poznań 2015.
Řezník, M.: Polsko (Stručná historie států). Praha 2002.
Jurek, T., Wihoda, M., Friedl, J., Řezník, M.: Dějiny Polska. Praha 2017.
Kadłubiec, K. (Red.): Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997.
Siatkowski, J., Basaj, M.: Słownik czesko-polski. Warszawa 2018.
Oliva, K. (Red.): Polsko-český slovník. Praha 2012.
Kowalska, M.: Polština nejen pro samouky. Praha 2017.
Małolepsza, M., Szymkiewicz, A.: Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2010.
Nowiński, K.: Polska. Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie. Warszawa 2008.
Periodika: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przekrój, Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Tygodnik Powszechny, Zeszyty Literackie aj. Lze použít také informační materiály a jazykové příručky dostupné na internetu, např. poland.pl, polski.info, www.popolskupopolsce.edu.pl aj.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.