Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Biologie - Sociologie

Studijní program
Biologie
Specializace kombinace
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Sociologie

Studijní program v kostce

ZAJÍMÁ VÁS, JAK FUNGUJE SPOLEČNOST A CO OVLIVŇUJE CHOVÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ V NÍ ŽIJÍ? TUŠÍTE, ŽE DIVADLO JMÉNEM SPOLEČNOST NEMÁ JEN SVÉ JEVIŠTĚ, ALE TAKÉ SVÉ ZÁKULISÍ? PAK JE SOCIOLOGIE OBOREM, KTERÝ VÁS ZAUJME A NEPUSTÍ!

Sociologie dnes patří k nejžádanějším sociálněvědním oborům. Je to věda, která vychází z kritického myšlení a z hledání - často skrytých a složitých - souvislostí mezi různými společenskými jevy (komunikace, rodinné vztahy, sociální nerovnosti, stárnutí nebo migrace). Propojuje v sobě zájem o konkrétní společenská témata i obecnější otázky po povaze současné společnosti. Studium sociologie člověku umožňuje lépe porozumět pestrému a proměnlivému světu, ve kterém žije, a orientovat se v něm. Studium sociologie v Ostravě přináší mnoho výhod! Strávíte nezapomenutelné roky svého života uprostřed města, které díky svému historickému vývoji („Ostrava = železné srdce republiky“) a geografickému umístění (poblíž česko-slovensko-polského trojmezí) představuje jedinečnou „sociologickou laboratoř.“ Budete si moct společnost „osahat“ nejen na přednáškách a seminářích, ale i při odborné praxi, která tvoří důležitou součást studia u nás. Můžete také využít možnosti studijního pobytu na některé z našich partnerských univerzit v zahraničí.

Připravíme vás pro profesní a občanský život i pro další vysokoškolské studium. A mimochodem - víte, že bakalářskou sociologii vystudovali třeba Martin Luther King, Ronald Reagan nebo Michelle Obama?

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sociologie

Zajímáte se o společnost, která vás obklopuje? Pak je studium sociologie správnou volbou. Zde se naučíte hledat souvislosti, pracovat s daty a informacemi, správně je vyhodnocovat. O studiu sociologie vám ale více řekne sociolog Roman Vido.

Co od vás očekáváme?

Pro studium u nás je nejdůležitější zájem o společnost, ve které žijete, a o veřejné dění v nejbližším i širším okolí. Důležité znalosti a dovednosti si osvojíte během studia, ale zájem o svět okolo a touhu mu porozumět už byste měli mít na začátku. My je pak ve vás budeme rádi dále rozvíjet. Očekáváme z vaší strany zvědavost, otevřenou mysl, schopnost analytického myšlení a ochotu vykročit ze své „komfortní zóny“. Když ještě ovládáte angličtinu na pokročilé úrovni a máte zájem cizí jazyky rozvíjet, jste dobře vybaveni pro studium sociologie.

Co se naučíte?

Nabízíme vám studium, v němž stejnou roli hrají teoretické znalosti i praktické dovednosti. Naučíme vás kriticky myslet a nespokojit se s rychlými odpověďmi a jednoduchými řešeními. Budete schopni společnost popsat, analyzovat, ale také ji lépe porozumět. Během studia se dozvíte jak sestavit a vyhodnotit dotazník, vést individuální nebo skupinový rozhovor nebo analyzovat statistická data. Podpoříme vaše sociální kompetence, jako jsou veřejná prezentace nebo práce v týmu. A v neposlední řadě vás seznámíme s řadou inspirativních lidí z univerzitního i mimouniverzitního prostředí.

Kde a jak se uplatníte?

V případě sociologie nejde o profesi s úzce vymezenou a jednoznačně danou náplní práce, což je dnes nepochybně výhodou. Absolventi a absolventky sociologie mohou vykonávat širokou paletu zaměstnání, která jsou klíčová pro fungování dnešní společnosti. Nacházejí uplatnění v soukromé sféře, veřejných institucích i v  neziskovém sektoru a:

 • jsou kvalifikovaní pro práci na výzkumných projektech
 • působí v marketingových a reklamních firmách
 • pracují v oblasti práce s lidmi (na personálních odděleních)
 • uplatňují se v médiích a kulturních institucích

Konkrétní pracovní pozice

 • Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice
 • HR specialista/specialistka
 • Datový analytik/datová analytička
 • Projektový manažer/projektová manažerka
 • Konzultant/konzultantka
 • Referent/referentka rozvoje a plánování ve veřejné správě
 • Žurnalista/žurnalistka

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. zhodnocení prospěchu ze střední školy
  Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá ze všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
  Uchazeči jsou povinni originál katalogového listu, popř. vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března.

  Kritéria pro vyhodnocení
  Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
  průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
  průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
  průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
  průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
  průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
  průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
  průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
  průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
  průměr 3,00 = 50 bodů
  průměr 3,01 a výše = 40 bodů
  Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů.

 2. prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat takto:
  1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
  2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky,
  3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice,
  4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
  5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

 3. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky, hodnotí se prospěch ze střední školy.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky, hodnotí se prospěch ze střední školy.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči jsou povinni katalogový list, popř. vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát do aplikace e-přihlášky, a to  do 15. března.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.