OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Biofyzika
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace oboru:Doktorský studijní obor Biofyzika je oborem interdisciplinárním, který kombinuje fyzikální, chemický a molekulárně biologický pohled na funkci a strukturu živých organizmů a využívá jej ke studiu fyziologicky významných procesů na buněčné, respektive molekulární úrovni. Studium je založeno na orientaci výzkumu do oblastí biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy, modelování struktury a procesů v molekulových systémech a molekulární biologie. Unikátní je propojení experimentálního přístupu (experimenty in vivo a in vitro) s teoretickým přístupem založeným na metodách teoretické a výpočetní chemické fyziky (experimenty in silico). Experimentální část studia je zaměřena především na metody optické spektroskopie, dále na fyzikálně-chemické a biochemické metodiky studia biologických systémů, část teoretická pokrývá oblast počítačového modelování od studia vlastností izolovaných molekul (metody kvantové chemie) až po numerické modelování vlastností a funkcí supramolekulárních komplexů (metody molekulární dynamiky a Monte Carlo). Formálně je obor postaven na bázi kreditního systému, což umožňuje profilaci zastoupení teoretického a experimentálního přístupu podle zaměření disertační práce vhodnou volbou souvisejících povinně volitelných kurzů. Při řešení disertačních prací se předpokládá intenzivní spolupráce s ústavy AV ČR a zahraničními partnery formou krátkodobých i dlouhodobých pracovních pobytů doktorandů.
Profil absolventa:Absolvent doktorského studijního oboru Biofyzika bude vysoce kvalifikovaným odborníkem, který zvládá experimentální i teoretické přístupy ke studiu struktur a procesů v živých organizmech a organických systémech. Kromě odborných znalostí získá i jazykovou průpravu a dovednosti nezbytné pro týmovou práci. Bude schopen samostatně řešit problémy z oblastí kombinovaného experimentálního a teoretického studia biologických materiálů, prezentovat výsledky formou konferenčních příspěvků i cizojazyčných časopiseckých publikací. Jeho uplatnění je možné v základním i aplikovaném výzkumu v pozici samostatného pracovníka, v akademické sféře nebo v domácích či zahraničních "high-tech" společnostech zaměřených na biotechnologie a příbuzné oblasti, a to i v pozici vedoucího pracovníka.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:přijímací pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Při přijímacím pohovoru má student prokázat schopnost samostatné vědecké práce (student předkládá diplomovou práci včetně posudků, publikace), prokázat znalost anglického
resp. jiného světového jazyka. Součástí pohovoru je i předložení rámcového návrhu tématu disertační práce v jedné z následujících oblastí: 1. biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy, 2. modelování struktury a procesů v molekulových systémech, 3. molekulární biologie.
Kritéria přijímací zkoušky: Schopnost samostatné vědecké práce,
schopnost komunikovat v cizím (anglickém) jazyce, předložení rámcového návrhu tématu disertační práce.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: Ukončené magisterské studium fyziky, chemie nebo
příbuzného oboru (předložení VŠ diplomu). Úspěšný vstupní pohovor.
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
facebook
rss
social hub