OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Experimentální biologie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent získá vzdělání interdisciplinárního charakteru založené na teoretických vědomostech a praktických dovednostech z experimentálních biologických (molekulární biologie, genetika, mikrobiologie, toxikologie) a z hraničních fyzikálních (biofyzika, optika) a chemických (biochemie, analytická a fyzikální chemie) oborů. Dovede aplikovat a využívat ke studiu živých soustav škálu experimentálních metod a je schopen interaktivní mezioborové spolupráce. Umí odpovídajícím způsobem zhodnotit a interpretovat experimentální data, ovládá statistickou analýzu dat a základy modelování. Absolventi jsou připraveni pro práci vyžadující multidisciplinární orientaci a flexibilní adaptaci na různých typech pracovišť ve zdravotnictví, hygieně, potravinářství, farmacii, zemědělství, v odpadovém hospodářství, v chemických odvětvích, na ekologických pracovištích, apod.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím doktorském studiu ve vybraných biologických disciplínách na některé z dalších VŠ.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná a ústní zkouška v rozsahu bakalářského studia příslušného oboru (písemný test prostřednictvím IS Moodle)
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské práce „výborně“, a to v bakalářském studijním oboru Experimentální biologie nebo v oboru příbuzného zaměření.
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub