OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Biologie
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace oboru:Doktorský studijní program Biologie poskytuje postgraduální vzdělávání absolventům biologických a příbuzných přírodovědných oborů. Je zaměřen na studium biologické diverzity, coby výsledku evolučních a ekologických procesů, včetně studia dopadů antropogenních vlivů. Předmětem studia je sledování a hodnocení rozmanitosti projevů živého světa na všech jeho úrovních (od molekulární a buněčné až po úroveň společenstev) ve všech fylogenetických skupinách. Vedle prohlubování teoretických znalostí je studium koncepčně rozšířeno o metodologický základ dílčích biologických disciplín dle specializačního zaměření disertační práce. Studující budou systematicky připravováni k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci, osvojí si postupy a pravidla základního biologického výzkumu, zpracování výsledků k publikačním výstupům a k jejich prezentaci na mezinárodních konferencích. Témata disertačních prací budou vycházet přednostně z aktuálních vědeckých projektů (grantů) řešených na pracovišti.
Profil absolventa:Absolvent doktorského studijního programu Biologie bude odborníkem v dílčí biologické disciplíně. Bude mít hlubší teoretické znalosti a bude ovládat metodologii výzkumu příslušného biologického oboru dle zaměření svého individuálního studijního plánu, resp. tématu disertace. Bude dostatečně připraven k samostatné výzkumné činnosti a bude schopen podávat projektové návrhy. Bude kompetentní k plnění týmových vědecko-výzkumných úkolů na pracovištích odpovídajícího zaměření.
Absolvent se v praxi uplatní zejména na akademické půdě (univerzitních i dalších vysokoškolských pracovištích), v ústavech AV ČR, v resortních výzkumných ústavech a ve specializovaných laboratořích, zvláště v oblasti zdravotnictví, zemědělství nebo farmaceutického průmyslu, ve státní správě - na pracovištích zabývajících se ochranou přírody a krajiny a využívající výsledky praktického biologického výzkumu a aplikované ekologie, např. na poli druhové ochrany organismů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Nezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky vč. prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.
Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.).
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
facebook
rss
social hub