OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Aplikovaná informatika
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace oboru:Doktorský studijní obor Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je zaměřen na studijní, výzkumnou, publikační, pedagogickou a samostatnou tvůrčí činnost jednotlivých studentů se zaměřením do těchto oblastí:
- Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
- Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
- Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur, formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
- Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
- Návrhy a řízení procesů v prostředí s neurčitostí.
Vedle těchto oblastí je program zaměřen i na širší a moderní chápání aplikované informatiky z pohledu provozování informačních a řídících systémů a problémy s tím související - bezpečnost, spolehlivost apod.
Profil absolventa:Absolventi doktorského studia se mohou uplatnit jako:
- plně kvalifikovaní odborníci v oblasti aplikací informatiky,
- jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech a podnicích,
- jako učitelé na vysokých školách zabývajících se výchovou specialistů v oblasti aplikované informatiky.
V praxi se absolvent uplatní jako:
- koncepční (vedoucí) pracovník v oblasti vývoje aplikací nebo optimalizaci stávajících řešení., zohledňujících prvky neurčitosti systému a sledujících nové trendy a metodologie v problematice podnikových procesů, informačních a znalostních systémů a úloh umělé intelligence;
- odborník v těch informatických pozicích, které předpokládají řešení složitějších algoritmických úloh v různých aplikačních oblastech jako:
- analytik a programátor,
- samostatný správce aplikací;
- koncepční (vedoucí) pracovník v oblasti návrhů operačních systémů a sítí a webových aplikací.
Pro působení na vysoké škole nebo ve vědeckém výzkumu získá absolvent rozhled v dané oblasti, který mu umožní orientovat svoji vědeckou práci k nosným směrům vývoje aplikované informatiky.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč o studium v doktorském st. programu Aplikovaná informatika musí být absolventem magisterského studijního programu Informatika nebo Aplikovaná informatika nebo oboru s podobným zaměřením. Uchazeč musí mít odpovídající znalosti zejména v následujících oblastech:
  • teoretická informatika na úrovni magisterského stupně studia,
  • základní směry aplikované informatiky na úrovni magisterského stupně studia,
  • aktivní znalost odborné angličtiny studovaného oboru.
V rámci přijímacího řízení si student zvolí jedno z pěti zaměření doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika a je mu stanoven školitel. Jedná se o:
  • Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
  • Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
  • Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur, formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
  • Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
  • Návrhy a řízení procesů v prostředí s neurčitostí.
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
facebook
rss
social hub