OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Politická a kulturní geografie
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace oboru:Obor patří do široce chápané geografie člověka (human geography). Je složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce spojeny a navzájem se vhodně doplňují: politické geografie a kulturní geografie. Jejich návaznost vyplývá ze skutečnosti, že první z nich se zabývá prostorovými aspekty politiky (geopolitika, mocenské vlivy, aliance, postkolonialismus, prostorové podmíněnosti voleb, fungování politických stran atd.) a druhá prostorovými aspekty kultury (jazyková a náboženská struktura regionů, regionální identita obyvatelstva, proměny kultur v prostoru a v čase, difúze kulturních prvků apod.). Obě disciplíny mohou existovat i odděleně, ale smysl jejich propojení vyniká zvlášť v současné době, kdy jsou z celosvětového hlediska stále aktuálnější takové otázky jako "střet civilizací", "kulturní šok" apod. Politické chování člověka je snad nejvíce ze všeho podmíněno etnickým původem, kulturou, vnímáním a vztahem k ostatním kulturám. Tyto jevy, procesy, a vztahy se neprojevují jen na globální úrovni, která je jim vlastní. Znatelně ovlivňují i regionální a lokální úroveň, čímž vzniká prostor pro jejich zkoumání i z místní perspektivy. Takto koncipovaný studijní obor kombinující politickou a kulturní geografii je obsahově unikátní a jako samostatný obor není akreditován na žádné jiné vysoké škole v České republice.
Profil absolventa:Absolvent studijního oboru Politická a kulturní geografie se vyznačuje solidním teoretickým základem a širokou škálou interdisciplinárních znalostí o stavu a vývoji politických a kulturních systémů v současném světě. Umí je analyzovat, vysvětlovat, komentovat, hodnotit i navrhovat řešení. Neoddělitelnou součástí intelektuální výbavy absolventa tohoto oboru je schopnost pracovat se statistickým a kartografickým softwarem a komunikovat v několika světových jazycích. Rozsah znalostí lze vymezit ve třech rovinách:
? všeobecné schopnosti jsou chápány jako schopnost orientovat se v interdisciplinární problematice na pomezí různých společenských věd, pracovat se statistickými zdroji, internetovými informacemi, odbornou literaturou a mapovými podklady;
? odborné znalosti představují komplexně propojený systém obecných znalostí z humánní geografie, obecné historie, politologie, mezinárodních vztahů, antropologie a sociologie zaměřených především na otázky vývoje politických a kulturních systémů v globálním měřítku;
? speciální znalosti umožňují absolventům na vysoké úrovni analyzovat společenské procesy v nejrůznějších regionech a státech, stejně jako syntetizovat geopolitické, geokulturní a geoekonomické trendy v současném světě.
Základním cílem studia je výchova kvalifikovaných odborníků zaměřených na kulturní a politické struktury současného světa v geografickém prostoru. Tito odborníci jsou připraveni k tvůrčímu řešení teoretických i praktických otázek politických a kulturních jevů a procesů v globálním, regionálním i lokálním měřítku. Cílem je připravit absolventy na výzkum velmi variabilních situací, jejichž řešení je možné jen interdisciplinárním přístupem.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky: Ústní zkouška z okruhů humánní geografie se zaměřením na politickou a kulturní geografii, politologii a mezinárodní vztahy (v rozsahu základních kurzů magisterského studia oboru PKG), prokázání znalosti světového jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
facebook
rss
social hub