OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Biofyzika
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace oboru:Dvouletý magisterský studijní obor na rozhraní fyziky, biologie a chemie navazující na bakalářské studium Biofyziky. Obsah studia je rozdělen do tří základních oblastí: 1. Rozšíření fyzikálních znalostí nutných pro zvládnutí náročnějších experimentálních metod. 2. Studium vybraných teoretických i experimentálních disciplín umožňujících pochopení širokých souvislostí biofyziky s příbuznými biologickými a chemickými obory a tvůrčí aplikaci biofyzikální problematiky v ekologii, ekofyziologii a lékařských metodách podle zaměření studenta. 3. Absolvování uceleného okruhu teoretických a experimentálních kurzů studia fotosyntézy ilustrující komplexní multidisciplinární přístup k dané problematice. Studenti jsou připravováni pro tvůrčí práci, mohou se podílet na řešení projektů grantových agentur, účastnit se studentských vědeckých soutěží a prezentovat své výsledky na mezinárodních konferencích a ve vědeckých článcích.
Profil absolventa:Na konci magisterského studia bude mít absolvent oboru hluboké teoretické a praktické znalosti širokého spektra experimentálních metod (především mikroskopických a spektroskopických technik) a současně má přehled o aplikacích těchto metod v biologických a ekologických oborech (především v ekofyziologii rostlin a živočichů a v ekotoxikologii) a v lékařství (především v radiologii a  klinických vyšetřovacích metodách). Absolvent je schopen tvůrčím způsobem zavádět nové experimentální metody ke studiu biologického materiálu in vivo a in vitro a kvalitně interpretovat jejich výsledky.
Absolventi mohou najít uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu zaměřeném na fyziologii respektive ekologii a dále v široké škále institucí (hygienické stanice, laboratoře ve zdravotnictví, ekologii, potravinářství apod.).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná přijímací zkouška z biofyziky
Obsah přijímací zkoušky: Základní znalosti experimentálních metod
biofyziky.
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby VŠKP „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“ v bakalářském studijním oboru Biofyzika nebo oboru příbuzného zaměření.
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub