OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Informační systémy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace oboru:
Profil absolventa:Odborné znalosti: Absolvent navazujícího studia Informační systémy získává hluboké teoretické znalosti a porozumění oblasti teoretické informatiky odpovídající soudobému stavu poznání v předmětech: Vyčíslitelnost a složitost, Překladače a programovací jazyky, Logika pro umělou inteligenci, Expertní systémy, Modelování a simulace a Analýza vícerozměrných dat. Teoretické znalosti si může rozšířit porozuměním teorií, konceptů a metod z oblasti fuzzy modelování, analýzy časových řad, evolučních algoritmů, neuronových sítí, funkcionální reprezentace znalostí a dobývání znalostí z databází.
Odborné dovednosti: Samostatně a tvůrčím způsobem řeší komplexní problémy z oblasti informačních systémů, realizace počítačových systémů nebo modelování v rozhodovacích procesech. S využitím odborných znalostí samostatně řeší praktické problémy z oblasti bezpečnosti v síťovém prostředí, programování, distribuovaných systémů, analýzy a zpracování rastrového obrazu nebo vizualizace dat a informací. Získává nové informace z výzkumných postupů v oblasti adaptivních webových systémů s prvky softcomputingu.
Obecné způsobilosti : Své odborné schopnosti a znalosti student uplatňuje při řešení úkolů z praxe v ročníkovém nebo diplomovém projektu. S využitím teoretických poznatků oboru při řešení projektu v týmu získává další odborné znalosti a ve spolupráci s ostatními členy týmu nese odpovědnost za vyřešení úkolu. Výsledky své práce srozumitelně a přesvědčivě prezentuje, obhajuje své názory a je schopen jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška z informatiky
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské práce „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“, a to v bakalářském programu Informatika, Aplikovaná informatika nebo programu příbuzného zaměření.
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub