OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Experimentální biologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace oboru:Experimentální obor zahrnující vedle biologie také chemii a fyziku. Je zaměřen na výuku širokého spektra experimentálních metod (mikrobiologické a molekulárně-biologické metody, analytické separační a preparativní metody, metody optické spektroskopie, mikroskopické metody) uplatňovaných při studiu biologického materiálu. Studium je zaměřeno na přípravu odborníků pro práci v zařízeních s biologickou, ekologickou a zdravotnickou orientací. Profilujícími studijními předměty jsou genetika, mikrobiologie, molekulární biologie, ekotoxikologie, fyziologie rostlin a fyziologie živočichů. Laboratorní cvičení umožňují seznámení s praktickou aplikací teoretických poznatků praktikum z preparačních a separačních metod, optické spektroskopie, molekulární biologie, mikrobiologie, ekotoxikologie apod. Ve volitelných (resp. výběrových kursech) je vytvořen prostor pro specializaci profilu absolventa s ohledem na výběr navazujícího magisterského studijního oboru, respektive na jeho praktické zaměření.
Profil absolventa:Absolvent si v rámci kurzů z biologických disciplín (obecná biologie, genetika, molekulární biologie) fyziky (optika, elektřina a magnetismus) a chemie (biochemie) osvojí znalosti nutné pro multidisciplinární přístup ke studiu živých organismů. Získá teoretické i praktické znalosti experimentálních metod (mikrobiologické a molekulárně-biologické metody, analytické, separační a preparativní metody, mikroskopie, metody optické spektroskopie) ovládá počítačem řízené experimenty a zpracování experimentálních dat včetně metod statistické analýzy.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských oborů na PřF OU nebo vybraných biologických oborů na dalších VŠ. Studijní zaměření oboru Experimentální biologie zaručuje rychlou orientaci absolventů v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu a v provozních laboratořích široké škály institucí (hygienické stanice, laboratoře ve zdravotnictví, ekologii, potravinářství apod.).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Test v prostředí Moodle, z učiva biologie SŠ (resp. gymnázií). Test bude obsahovat 40 otázek s možností získat 2 body za každou správně zodpovězenou otázku. Dohromady tedy maximálně 80 bodů za test. Informace o bonifikacích (max. 20 bodů) jsou uvedeny v Kritériích přijímací zkoušky.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který:
  1. Předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. místě v minimálně krajském kole biologické olympiády nebo středoškolské odborné činnosti v kategorii Biologie, po němž uplynuly do doby podání přihlášky ke studiu maximálně 3 roky. Za účelem prominutí PZ nebudou akceptovány výsledky např. z pěstitelských, chovatelských nebo zdravotnických olympiád či podobných soutěž,
    nebo
  2. je absolventem gymnázia (oboru „Gymnázium“), a průměr jeho známek z předmětů Biologie a Biologický seminář (absolvoval-li ho uchazeč, popř. místo něho velmi podobně nazvaného předmětu s totožným obsahem) na vysvědčeních dosahuje maximálně 1,0. Do toho průměru se bude započítávat pololetní a výroční vysvědčení za poslední 4 roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku. V obou případech musí uchazeč doložit úředně nebo svojí střední školou doložené potvrzení o splnění daných podmínek, a to nejpozději k poslednímu dni, kdy je možno podávat přihlášky ke studiu.
Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 31. března 2018, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení z gymnázia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub