OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Aplikovaná ekologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent je specialistou v oblasti ekologických vědních disciplín. Absolvováním studia získá odborné teoretické vědomosti z ekologických a biologických vědních disciplin. Dále získá speciální znalosti z oboru zabývajících se aplikovanou ekologií, tzn. naukou o životním prostředí, biomonitoringem a ochranou přírody a krajiny. Pozornost je věnována také legislativě ochrany životního prostředí, ekologickým technikám a ekotechnologiím. Absolvent je schopen řešit problémy související se znečištěním prostředí včetně rozpracování a navržení intervenčních programů. Orientuje se v oblasti mezinárodní, národní i regionální environmentální politiky i managementu ochrany životního prostředí. Je připraven samostatně realizovat výzkumné aktivity i rutinní terénní práce v předmětné oblasti. Absolventi jsou v praxi uplatnitelní především jako specializovaní pracovníci odborů ŽP na příslušných stupních státní správy a samosprávy, v Agentuře ochrany přírody a krajiny, ve správách CHKO a NP, v orgánech inspekce životního prostředí, jako podnikoví ekologové, jako pracovníci vodohospodářské správy a pracovníci některých vybraných hygienických pracovišť apod.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Písemná zkouška z biologie. Znalostní test z biologie v rozsahu učiva gymnázií. Elektronická podoba v systému Moodle.
Obsah přijímací zkoušky: PZ z oboru
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který:
  • předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. místě v minimálně krajském kole biologické olympiády nebo středoškolské odborné činnosti v kategorii Biologie, po němž uplynuly do doby podání přihlášky ke studiu maximálně 3 roky. Za účelem prominutí PZ nebudou akceptovány výsledky např. z pěstitelských, chovatelských nebo zdravotnických olympiád či podobných soutěží,
    nebo
  • je absolventem gymnázia (oboru „Gymnázium“), a průměr jeho známek z předmětů Biologie a Biologický seminář (absolvoval-li ho uchazeč, popř. místo něho velmi podobně nazvaného předmětu s totožným obsahem) na vysvědčeních dosahuje maximálně 1,0. Do toho průměru se bude započítávat pololetní a výroční vysvědčení za poslední 4 roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku. V obou případech musí uchazeč doložit úředně nebo svojí střední školou doložené potvrzení o splnění daných podmínek, a to nejpozději k poslednímu dni, kdy je možno podávat přihlášky ke studiu. Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 28. února 2017, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení z gymnázia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).
    nebo
  • absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) u společnosti Scio a dosáhne percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny OSP/VŠP konané v prosinci 2016 nebo únoru 2017. Žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s certifikátem (nebo jeho úředně ověřenou kopií) prokazující dosažení požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty nejpozději do 28. února 2017. Pro určení data odeslání je rozhodující razítko pošty.
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Kontaktní osoby:
doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. (pro prezenční formu studia),
doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. (pro kombinovanou formu studia).

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub