Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Matematika (dvouoborové)
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace:Bakalářský studijní obor Matematika (dvouoborové) je koncipováno jako studium matematiky v kombinaci s dalším oborem. Je zaměřen na studium základních matematických disciplín, především však těch, které jsou součástí osnov matematických předmětů vyučovaných na základních a středních školách popřípadě těch, které jsou nezbytné pro hlubší pochopení souvislostí v těchto částech matematiky. Tento obor je možno studovat v kombinaci s minimálně jedním dalším oborem například biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika.
Studijní plány tohoto oboru jsou koncipovány tak, aby byly především předstupněm pro navazující magisterské studium oboru Učitelství matematiky a dalšího oboru pro střední školy. V povinných, povinně volitelných a výběrových předmětech jsou tedy nabízeny předměty, které souvisí s oblastmi matematiky vyučovanými na středních školách a předměty pedagogicko didaktického základu. Koncepce tohoto oboru však počítá také s možností navázání na jiný odborný matematicky magisterský obor a proto je umožněno vytváření individuálních studijních plánů volbou povinně volitelných a výběrových předmětů a tímto profilaci studenta i na jiný než učitelský směr. Cílem povinných kurzů je poskytnout studentům dostatečně hlubokou a širokou průpravu v matematice. Výběr z volitelných kurzů umožní studentům získání základních znalostí v oblasti práce s informacemi, zdokonalení se v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a jazykových znalostí. Tímto se může student specializovat a dobře se připravit na přechod do širokého spektra navazujících magisterských programů vzdělávacího či odborného zaměření, resp. přímo do praxe.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.