OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Matematika (dvouoborové)
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Matematika (dvouoborové) je koncipováno jako studium matematiky v kombinaci s dalším oborem. Je zaměřen na studium základních matematických disciplín, především však těch, které jsou součástí osnov matematických předmětů vyučovaných na základních a středních školách popřípadě těch, které jsou nezbytné pro hlubší pochopení souvislostí v těchto částech matematiky. Tento obor je možno studovat v kombinaci s minimálně jedním dalším oborem například biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika.
Studijní plány tohoto oboru jsou koncipovány tak, aby byly především předstupněm pro navazující magisterské studium oboru Učitelství matematiky a dalšího oboru pro střední školy. V povinných, povinně volitelných a výběrových předmětech jsou tedy nabízeny předměty, které souvisí s oblastmi matematiky vyučovanými na středních školách a předměty pedagogicko didaktického základu. Koncepce tohoto oboru však počítá také s možností navázání na jiný odborný matematicky magisterský obor a proto je umožněno vytváření individuálních studijních plánů volbou povinně volitelných a výběrových předmětů a tímto profilaci studenta i na jiný než učitelský směr. Cílem povinných kurzů je poskytnout studentům dostatečně hlubokou a širokou průpravu v matematice. Výběr z volitelných kurzů umožní studentům získání základních znalostí v oblasti práce s informacemi, zdokonalení se v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a jazykových znalostí. Tímto se může student specializovat a dobře se připravit na přechod do širokého spektra navazujících magisterských programů vzdělávacího či odborného zaměření, resp. přímo do praxe.
Profil absolventa:Klíčové výsledky učení
Absolvent bakalářského oboru Matematika (dvouoborové) získá odborné teoretické znalosti v základních klasických i moderních matematických disciplínách, zejména v matematické analýze, algebře, geometrii, pravděpodobnosti, statistice a numerické matematice. Chápe souvislosti mezi jednotlivými matematickými disciplínami. Orientuje se  v nových matematických směrech, dokáže využít získané znalosti při aplikacích matematických postupů a metod v dalších přírodních vědách či jiných oblastech. Získané znalosti a výsledky své práce umí prezentovat. Umí samostatně získávat další znalosti a samostatně řešit problémy. Je schopen logického uvažování, umí využívat informačních a komunikačních technologií při získávání a zpracovávání dat. Osvojí si práci s matematickými softwary. Je schopen se domluvit a studovat odbornou literaturu v cizím jazyce a má dobré komunikační schopnosti. Umí samostatně pracovat.

Základní uplatnění
Po absolvování studijního oboru bude jeho absolvent způsobilý :
1) Pokračovat v NMgr. studiu učitelství matematiky pro SŠ popřípadě ZŠ s tím, že získá základní vzdělání v oblasti pedagogicko - psychologických disciplín.
2) Pokračovat v NMgr. odborně zaměřeném na studium matematiky.
3) Uplatnit se v praxi, zejména v přírodovědných odděleních státních institucí, mimoškolních vzdělávacích zařízeních přírodovědného charakteru a dalších oblastech vyžadujících schopnost logického uvažování, základní znalosti exaktních disciplín, schopnost práce s informacemi, komunikační a jazykové dovednosti.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez PZ.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub