OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Aplikovaná matematika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Aplikovaná matematika je zaměřen na využívání teoretických poznatků, systémových matematických metod a algoritmů při řešení teoretických problémů i aplikačních úloh v různých oborech přírodovědných, technických, ekonomických, příp. i humanitních a na rozvoj schopností užívat výpočetní techniky a speciálního softwaru při řešení těchto problémů a úloh. Povinně volitelné předměty studijního oboru jsou uspořádány do modulů, které představují jisté základny pro budoucí specializace v navazujícím magisterském studiu, které mají pokračování až do doktorského studia. Vzhledem k výše uvedené charakteristice a skladbě předmětů ve studijním plánu se bude orien
Profil absolventa:Klíčové výsledky učení
Absolvent bakalářského oboru Aplikovaná matematika získá odborné teoretické znalosti v základních klasických i moderních matematických disciplínách, zejména v matematické analýze, diferenciálních rovnicích, algebře, diskrétní matematice, geometrii, pravděpodobnosti, statistice, numerické matematice, modelování a simulaci a funkcionální analýze. Chápe souvislosti mezi jednotlivými matematickými disciplínami. Orientuje se  v nových matematických směrech, je schopen využít získané znalosti při aplikacích matematických postupů a metod v současné technické praxi, dalších přírodních vědách a jiných oblastech. Je schopen řešení reálných problémů prostřednictvím matematických metod. Získané znalosti a výsledky své práce umí prezentovat. Umí samostatně získávat další znalosti a samostatně řešit problémy. Je schopen logického uvažování, umí využívat informačních a komunikačních technologií při získávání a zpracovávání dat. Osvojí si práci s matematickými softwary. Je schopen se domluvit a studovat odbornou literaturu v cizím jazyce a má dobré komunikační schopnosti.

Základní uplatnění
Po absolvování studijního oboru bude jeho absolvent způsobilý :
1) Pokračovat v NMgr. odborně zaměřeném na studium matematiky.
2) Uplatnit se v praxi, v různých podnicích, institucích zejména jako specialista na řešení problémů matematickými metodami.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test
Obsah přijímací zkoušky: PZ z matematiky
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub