Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační systémy

Studijní programInformatika
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinované
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Ing. František Huňka, CSc.
Garant specializacedoc. Ing. František Huňka, CSc.

Studijní program v kostce

Přidej se k nám a buď IN-formatik. Nabízíme vám dvouleté studium navazující magisterské studium oboru Informační systémy.

Studijní obor Informační systémy vychovává odborníky v oblasti analýzy a návrhu rozsáhlých informačních systémů s důrazem na řešení problému týkajících se oblasti teoretické informatiky. Dnešní informační systémy se potýkají s problémy optimalizace, predikce a problémem Big Data. Jádro oboru tedy tvoří předměty, které absolventovi poskytnou nutné znalosti nejen pro vývoj informačních systémů, ale také pro vytvoření nových a optimalizaci stávajících metod zpracování informací se zaměřením na metody soft computingu.

Na naší katedře Vás čekají moderně vybavené laboratoře a nejnovější hardware. Například laboratoř inteligentních domů, robotiky, počítačová grafiky a 3D projekce, rozšířené reality, 3D tiskárny a mnoho dalšího. Ale to není vše! Dále nabízíme zapojení do různých projektů nebo Erasmu+, kde získáte zkušenosti a nové nápady na výuku z jiných zemí.

Pro pokračování studia v doktorském studijním programu získá absolvent kvalitní základ teoretických znalostí v dané oblasti, který mu umožní orientovat svoji vědeckou práci k nosným směrům vývoje problematiky algoritmů a informačních systémů.

Co od vás očekáváme?

Navazující studium staví na základech teoretických a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Ale hlavně musíte mít chuť a odhodlání se dále vzdělávat, učit se nové věci a rozvíjet své informatické myšlení.

Co se naučíte?

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v následující struktuře:

  • Teoretická informatika,
  • Informační systémy a aplikace,
  • Optimalizace a bezpečnost dat.

Oblast teoretické informatiky:

Absolvent prohloubí své teoretické znalosti zejména v oblastech vyčíslitelnosti a složitosti (důkladnější formalizace vlastností algoritmů), logiky (teoretický základ pro aplikace axiomatických systémů pro dedukci), expertních systémů, analýze vícerozměrných dat. Dále se může specializovat v několika podoblastech např. analýza časových řad, evoluční algoritmy, neuronové sítě, numerická matematika a dynamické programování. Tyto znalosti a dovednosti absolventovi poskytují široké možnosti uplatnění v praxi a zároveň jsou solidním základem pro další studium v doktorských programech.

Oblast informační systémy a aplikace:

V této oblasti se absolvent naučí moderní techniky, metody (včetně vzorů a anti-vzorů) a nástroje analýzy, návrhu, implementace a testování komplexních softwarových systémů včetně podpory CASE nástrojů. Základem pro oblast informačních systémů jsou teoretické a praktické aspekty znalostního inženýrství doplněné o bezpečnostní aspekty. Dále je absolvent schopen vytvořit model doménově specifikovaného informačního systému a je schopen tento model validovat a verifikovat. Nabyté teoretické znalosti absolvent integruje, zažije a ověří na praktickém týmovém ročním projektu (často zadaném externím subjektem) tak, aby byl schopen je okamžitě uplatnit v praxi. V oblasti počítačové grafiky je absolvent připraven na úkoly spojené s tvorbou a návrhem komplexních grafických aplikací.

Oblast Metody optimalizace a bezpečnost dat:

Absolvent se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty metod optimalizace pomocí heuristických algoritmů, vytváření a optimalizace modelu pro řešení konfliktních rozhodovacích situací a kódování a šifrování dat. Dále je absolvent schopen navrhnout architekturu inteligentního agenta. Nabyté znalosti pomohou absolventovi uplatnit se jako analytik při tvorbě informačních systémů zaměřených na podnikové procesy, jako expert pro budování systémů využívající rozhodování za neurčitosti, případně jako tvůrce multiagentních systémů.

Kde a jak se uplatníte?

Znalostní profil absolventa studijního oboru je dán zaměřením obsahu povinné části studia a specializací povinně volitelných předmětů. V praxi se absolvent uplatní v oblasti vývoje algoritmů zaměřených na optimalizaci, jako expert v oblasti znalostního inženýrství a architekt informačních systémů s využitím metod soft computingu.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 40 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahující kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.