Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Analytická chemie pevné fáze

Studijní program
Analytická chemie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

Kurzy programu jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností ze všech oblastí analytické chemie. Kurzy jsou zaměřeny na elektroanalytické metody, spektrální metody, separační metody, mikroskopie, termickou analýzu a na metody výzkumu texturních parametrů pevných materiálů. Teoretické kurzy jsou doplněny praktickými laboratorními cvičeními, v nichž si studenti ověří a prohloubí své znalosti a praktické dovednosti. Zaměření programu úzce souvisí s odborným zaměřením Katedry chemie, studenti tohoto programu se ve velké míře zapojují v rámci svých diplomových prací do výzkumu na katedře. Studenti v tomto programu mohou využít možnosti absolvovat studijní pobyt na některé ze zahraničních univerzit, s nimiž má Přírodovědecká fakulta navázanou spolupráci.

Co od vás očekáváme?

Znalosti chemie na úrovni bakalářského studia především se zaměřením na klasickou a instrumentální analytickou chemii a také na výpočty související s analytickou chemií. Zároveň očekáváme zájem naučit se nové věci a zapojit se do řešení výzkumných problémů na katedře.

Co se naučíte?

Osvojíte si teoretické znalosti z oblastí elektroanalytických, spektrálních a separačních metod, termické analýzy, mikroskopie a metod výzkumu texturních parametrů pevných látek. Dále získáte praktické dovednosti při práci v analytických laboratořích s různými typy analytických přístrojů (atomová absorpční spektrometrie, infračervená spektrometrie, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, měření velikosti částic, termická analýza, měření specifického měrného povrchu ad.). Nedílnou součástí studia je také příprava v oblasti správného odběru vzorků a vyhodnocení získaných výsledků chemometrickými metodami.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby mohli navázat na studium v doktorských studijních programech na jakékoli vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí. Pokud student již nechce dále pokračovat ve studiu, může najít uplatnění v různých analytických laboratořích zabývajících se například analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půdy ad.) nebo také v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu na pozicích jako je pracovník analytické laboratoře.

Stipendijní program pro studenty chemie

Studenti programu Analytická chemie mají možnost získat mimořádné stipendium poskytované katedrou chemie. Podmínkou získání stipendia je řádné a včasné plnění povinných předmětů doporučeného studijního plánu, hodnocení zkoušek nesmí být horší než B. Při splnění podmínek obdrží student po druhém semestru 10000 Kč, po třetím semestru dalších 10000 Kč. Celkem je možné získat až 20000 Kč.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 16. dubna 2022. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude zaslán emailem.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2022. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Klasická analytická chemie

 • Důkazové reakce
 • Volumetrická stanovení
 • Gravimetrie
 • Výpočty výsledků stanovení

Elektroanalytické metody

 • Nernst-Petersova rovnice, elektrody
 • Potenciometrie, konduktometrie, elektrogravimetrie, coulometrie, voltametrie/polarografie
 • Výpočty výsledků stanovení

Spektrální metody

 • Lambert-Beerův zákon
 • Atomová absorpční a atomová emisní spektrometrie
 • UV-VIS spektrometrie, vibrační spektrometrie, NMR spektrometrie
 • Výpočty stanovení

Separační analytické metody

 • Plynová a kapalinová chromatografie, elektromigrační metody, hmotnostní spektrometrie

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.