Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Systematická biologie a ekologie

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

Zajímá vás biologie? Fascinuje vás rozmanitost života na Zemi a chtěli byste porozumět světu živé přírody od jednotlivých genů po složité struktury ekosystémů? Naučíme vás vnímat svět kolem sebe očima biologa. Našim cílem je předat vám odborné teoretické vědomosti a naučit základní praktické dovednosti z jednotlivých kmenových biologických disciplín, zejména z problematiky biodiverzity a fylogeneze organismů, ekologie, buněčné a molekulární biologie, fyziologie, genetiky, mikrobiologie a evoluční biologie, a dále speciální znalosti z oborů zabývajících se biomonitoringem prostředí a ochranou přírody a krajiny.

Studuj Systematickou biologii a ekologii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Denisa Višňovská z naší katedry biologie a ekologie. Její milovaná Systematická biologie a ekologie se může líbit všem, kteří mají rádi živou přírodu. V terénu i laboratoři můžete zkoumat život a řešit nejžhavější témata současné vědy. Po studiích tak můžete třeba přispět svým dílem k lidskému poznání nebo třeba pomáhat chránit přírodu.

Co od vás očekáváme?

Kromě znalostí středoškolské biologie na úrovni gymnázia, očekáváme od svých studentů především zájem a zodpovědný přístup ke studiu. Maturita z biologie není podmínkou.

Co se naučíte?

Studiem oboru Systematické biologie a ekologie získáte široké znalosti z jednotlivých biologických disciplín (např. Botanika, Zoologie, Evoluční biologie, Genetika, Genomika, Antropologie, Ekologie). Porozumíte systému a fylogenetickému vývoji živých organizmů, vztahům mezi organizmy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a interakcím ovlivňujícím výskyt a hojnost organizmů na Zemi. V rámci studia se naučíte nejenom aplikovat získané znalosti při řešení praktických úkolů, ale budete schopni formulovat výzkumné hypotézy a závěry své odborné práce. Dokážete se zapojit do základního výzkumu v terénu i laboratoři a aplikovat moderní výzkumné metody.

Naučíte se formulovat vědecké hypotézy. Během studia můžete získat v rámci programů Evropské unie stipendium a část studia nebo odbornou stáž absolvovat na vybraném zahraničním biologickém pracovišti některé z partnerských univerzit. Kromě získání cenných zkušeností si tak zdokonalíte i své jazykové schopnosti. Navštěvování přednášek a praktických cvičení si můžete obohatit o zkušenosti z terénních exkurzí nabízených katedrou. Pokud vás baví popularizovat biologické vědy a organizovat akce pro veřejnost, můžete se zapojit do činnosti studentské organizace SOVA (vložit interaktivní link).

Ve studiu máte možnost pokračovat v navazujícím studijním programu ve specializaci Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu, a případně dále pak v doktorském studijním programu Biologie.

Kde a jak se uplatníte?

V rámci bakalářské studia získáte odborné znalosti a praktické zkušenosti z biologie. Vaše kvalifikace bude dostatečná pro některé pracovní pozice ve státní správě nebo státních či komerčních laboratořích, kde uplatníte získané praktické dovednosti. Ve vědeckých institucích můžete vykonávat vybrané vědeckovýzkumné práce.

Konkrétní pracovní pozice

 • odborný pracovník ve státní správě (Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Odry, aj.)
 • zoolog, botanik na správách CHKO, NP nebo muzeích
 • laborant ve zdravotnických zařízeních a výzkumných ústavech

Přijímací řízení

100
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.