Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Politická a kulturní geografie

Studijní program
Politická a kulturní geografie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

Studijní program je primárně složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce propojeny a navzájem se vhodně doplňují. Politická geografie se zabývá prostorovými aspekty politiky, jejími aktéry a nástroji. Kulturní geografie se zaměřuje na jazykovou a náboženskou strukturu regionů, spolu s formováním regionální a národní identity obyvatelstva. V průběhu studia získáte znalosti v oblasti teorie i praxe politické a kulturní geografie, politologie a mezinárodních vztahů. V bloku volitelných předmětů probíhá nadále výuka předmětů v angličtině, kterou si mohou studenti doplnit dalším cizím jazykem dle svého uvážení. Na základě jazykových znalostí se pak studenti specializují na vybrané makroregiony a problematiku etnicity, nacionalismu, bezpečnosti, integrace či migrací. Studium je zaměřeno na komplexní vnímání a možnosti řešení globálních i regionálních problémů z různých úhlů pohledu. Oproti bakalářskému studiu ve stejnojmenném studijním programu je mnohem větší pozornost věnována metodám výzkumu. Naši absolventi jsou tak vybaveni analytickým a koncepčním způsobem myšlení, který jim pomáhá k nalezení kvalitního zaměstnání v oboru.

Studuj Politickou a kulturní geografii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých vlogů vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Adam Kočí z naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Ten vám dokáže, že naše výuka nekončí jen v Ostravě. Syrový "vlog", který spontánně natočil s tím, co zrovna bylo po ruce, je z hodně exkluzivního místa. Jeho milovaná Politická a kulturní geografie je pro všechny milovníky jazyků, cestování i zarputilé objevitele souvislostí v Česku i zahraničí. Staňte se tím, kdo svět objevuje nejen pro sebe.

Co od vás očekáváme?

Základní faktografické znalosti o světě odpovídající bakalářskému studiu politické a kulturní geografie, případně příbuzného oboru (např. mezinárodních vztahů, politologie, rozvojových studií, ekonomické geografie, teritoriálních studií ad.). Tím nejpodstatnějším předpokladem je ovšem aktivní zájem o domácí i světové dění. Pokud jej máte a zajímají vás příčiny a následky aktuálních událostí, budeme se s vámi při studiu rádi setkávat.

Co se naučíte?

Navazující magisterské studium politické a kulturní geografie se opírá o tři pilíře. Tím prvním je kvalitní odborná příprava v geografických předmětech a předmětech příbuzných oborů (zejména mezinárodních vztahů, politologie a rozvojových studií). Druhý pilíř učí studenty schopnostem analytické práce a základním metodám společenskovědního výzkumu. Studenti získávají metodologickou průpravu a základní schopnost použití statistických i kvalitativních výzkumných metod. Třetí pilíř představuje kvalitní jazyková připravenost. Tu považujeme za nezbytný předpoklad pro úspěšné uplatnění našich absolventů. Všichni naši studenti, kteří zvládnou angličtinu na běžné komunikační úrovni, mají možnost půl ročního až ročního studia či stáže v zahraničí. Studentské výjezdy bývají realizovány na jedné z více než čtyřiceti partnerských univerzit v zemích EU i mimo ní. Je našim záměrem, aby každý motivovaný student měl možnost alespoň jednou za své studium vycestovat na zkušenou za hranice naší země. Pokud se stanete studenty navazujícího studijního programu politické a kulturní geografie na Ostravské univerzitě, můžete se těšit kromě studia odborných předmětů i na praktickou výuku, možnost stáží a exkurzi, které by vám měly umožnit být plnohodnotně připravení k nalezení kvalitní práce v oboru.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského studia politické a kulturní geografie jsou připraveni pro kariéru spojenou se solidní znalostí soudobých problémů a otázek světové a domácí politiky. Mají schopnost komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích, cíleně se snažíme rozvíjet jejich komunikační dovednosti a zejména analytický a koncepční způsob myšlení. Mezi obvyklá uplatnění politického a kulturního geografa patří především pracovní pozice ve veřejné správě, diplomacii, aparátu politických stran, v nadacích, vládních i nevládních organizacích mezinárodní i domácí provenience, médiích, ve sféře public relations, v nadnárodních a mezinárodních obchodních společnostech, konzultačních a poradenských firmách, v organizacích pracujících s migranty a uprchlíky apod. Na Ostravské univerzitě mohou naši absolventi pokračovat ve studiu doktorského studijního programu politické a kulturní geografie. Jsou však kvalitně připraveni k doktorskému studiu i na jiných univerzitách v příbuzných oborech.

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Přijímací zkouška formou motivačního pohovoru proběhne v jazyce českém, a to v délce maximálně 15 minut. Cílem je zjistit motivaci a zájem studenta ke studiu vybraného geografického studijního programu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Smyslem motivačního pohovoru není ověřování znalostí. Uchazeč je povinen se dostavit na stanovený termín přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru osobně.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.