OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Zdeněk Majkus

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 0, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2320
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Balner, V., Beneš, J., Bezděčka, P., Bezděčková, K., Cimalová, Š., Číhal, L., Deckerová, H., Dolný, A., Dvořák, L., Gajdošík, M., Graca, M., Holuša, J., Holý, K., Horká, I., Horsák, M., Hudeček, J., Jarošová, L., Kočárek, P., Kupka, J. a Kuras, T. et al. Příroda Slezska. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2013. 480 s. ISBN 978-80-86224-95-4.
Majkus, Z. Araneofauna města Ostravy. Entomofauna carpathica. 2007, roč. 19, č. 3, s. 35-41. ISSN 1335-1214.
Majkus, Z. Obecná zoologie (Vybrané kapitoly z obecné zoologie). 2007.
Majkus, Z. Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina). In: Práce a Stud.Muz.Beskyd (Přír.Vědy), 19. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2007. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2007. s. 59-64. ISBN 978-80-86166-23-0.
Majkus, Z. Pavouci Landeku. In: Fauna Národní přírodní památky Landek. Ostrava: Biologicko-ekologický klub (BEK), občanské sdružení, 2007. s. 7-10. Nadace Landek. ISBN 978-80-254-1048-6.
Majkus, Z. a Šebek, P. Srovnání araneocenóz Nízkého a Hrubého Jeseníku. In: Zborník abstraktov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav zoológie Slovenské Akadémia vied , 2007. Ústav zoológie Slovenské Akadémia vied , 2007. s. 24-26.
Kubicová, S. a Majkus, Z. Školní biologické experimenty a pozorování. 2007.
Majkus, Z. Analýza araneocenóz břidlicových hald Vítkovska. In: Environmental changes and biological assessment III. Ostrava: Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 2006. Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 2006. s. 249-258. ISBN 80-7368-201-X.
Majkus, Z. Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd. In: Časopis Slezského zemského muzea . Opava: Slezské zemské muzeum, 2006. Slezské zemské muzeum, 2006. s. 239-248. ISBN 1211-3026.
Majkus, Z. Araneofauna Města Ostravy . In: Diverzita a ochrana arachnofauny v chránených územiach a ohrozených habitatoch. Východná. 2006.
Malachová, K., Pečinka, P., Kočárek, P. a Majkus, Z. Nové trendy v biologických oborech. 2006.
Wilczek, G., Babczyńska, A. a Majkus, Z. Body burdens of metals in spiders from the Lidice coal dump near Ostrava (Czech Republic). In: Biológia. Bratislava: Slovenska akadémia vied, 2005. Slovenska akadémia vied, 2005. s. 599-605.
Wilczek, G., Babczyńska, A. a Majkus, Z. Body burdens of metals in spiders from the Lidice coal dumps near Ostrava (Czech Republic). In: Biologia. Bratislava: Slovenská akademia vied, 2005. Slovenská akademia vied, 2005. s. 599-605.
Wilczek, G., Babczyńska, A., Majkus, Z. a Migula, P. Enzymatic detoxification in spiders from postindustrial dumps. In: Ecotox 2005. Brno. 2005.
Wilczek, G., Babczyńska, A., Majkus, Z. a Migula, P. Enzymatic detoxification in spiders from postindustrial dumps . In: Book of Abstracts . Brno: Conference ECOTOX 2005 , 2005. Conference ECOTOX 2005 , 2005. s. 231-234.
Bryja, V., Svatoň, J., Chytil, J., Majkus, Z., Růžička, V., Kasal, P., Dolanský, J., Buchar, J., Chvátalová, I., Řezáč, M., Kubcová, L., Erhart, J. a Fenclová, I. Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae. Brno: Moravské muzeum Brno, 2005. Moravské muzeum Brno, 2005. s. 13-184. ISBN ISSN 1211-8788.
Majkus, Z. Sukcesia epigeických pavúkov (Aranea) v oblasti niklových háld při Seredi. 2005.
Majkus, Z. The arachnocenosis succession and its application in the bioindication of deterioration of the country. In: 22 European Colloquium of Arachnology. Blagoevgrad. 2005.
Kubicová, S., Malachová, K., Lojkásek, B., Kantorek, J., Krpeš, V., Plášek, V. a Majkus, Z. Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ. 2004.
Majkus, Z. Pavouci Hlučínska. In: Příroda Hlučínska. Hlučín: Město Hlučín, 2004. s. 21-22. ISBN 80-86486-27-3.
Majkus, Z. Spoločenstvá epigeických pavúkov zaplavovaných dunajských lužných lesov v oblasti Vodného diela Gabčíkovo. 2004.
Majkus, Z. Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz haldy Dolu Odra (Lidice). . In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 81-98. ISBN 80-7042-941-0.
Majkus, Z. Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion). In: Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy),13. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2003. Muzeum Beskyd, 2003. s. 99-110. ISBN 80-86166-13-9.
Majkus, Z. Sukcese arachnocenóz a jejich bioindikační využití v hornické krajině. In: Strategie obnovy hornické krajiny - Ekologické a biologické aspekty hornické krajiny: Strategie obnovy hornické krajiny 2003-09-25 VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta, 2003. VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta, 2003. ISBN 80-248-0452-2.
Majkus, Z. Sukcese arachnocenóz haldy Dolu Lidice. In: Arachnologický výskum na Slovensku a v okolitých krajinách. Štefanová. 2003.
Majkus, Z. The arachnocoenosis succession nad their application in the bioindication of deteriorization of the country. In: Bioróźnorodność i ekotoksykologia obszarów poprzemyslowych w aspekcie ich biorekultywacji. Katowice. 2003.
Svatoň, J. a Majkus, Z. Fauna pavúkov Slovenského krasu. In: 25.výročie vyhlásenia prvej slovenskej Biosférickej rezervácie Slovenský kras: Biosférické rezervácie na Slovensku IV 28.10.2002 Rožňava. Zvolen: Fakulta ekológie a environmentalistiky, katedra aplikovanej ekológie, TU Zvolen, 2002. Fakulta ekológie a environmentalistiky, katedra aplikovanej ekológie, TU Zvolen, 2002. s. 167-176. ISBN 80-228-122-6.
Majkus, Z. oponentní posudek. 2002.
Svatoň, J. a Majkus, Z. Pavúky Slovenského krasu. In: 25.výročie vyhlásenia prvej Slovenskej biosférickej rezervácie Slovenský kras. Rožňava. 2002.
Majkus, Z. Bioindikace ekosystémů průmyslových krajin. 2001.
Starega, W., Majkus, Z. a Miszta, A. Czerwona lista pajaków (Araneae) Górnego Ślaska (Red list of upper Silesian Spiders). In: Raporty Opinie 5. 5. vyd. Katowice: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Ślaska, 2001. s. 9-36. Raporty Opinie. ISBN 1427-91-42.
Starega, W., Majkus, Z. a Miszta, A. Czerwona lista pajaków (Araneae)Górnego Ślaska (Red List of Upper Silasian Spiders). Raporty Opinie. 2001, s. 8-36. ISSN 1427-9142.
Majkus, Z. Pavouci Hostýnských vrchů (The Spiders of the Hostýnské vrchy hills). In: Přírodovědný klubu v Uherském Hradišti: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti . Uherské Hradiště: Přírodovědný klubu v Uherském Hradišti, 2001. Přírodovědný klubu v Uherském Hradišti, 2001. s. 86-96. ISBN 80-86485-02-1.
Majkus, Z. Pavouci ve městě. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace: Acta Facultatis Naturalium Universitatis Ostraviensis 2001-10-25 Bartošovice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 141-147. ISBN 80-7042-811-2.
Majkus, Z. Řád: Pavouci . In: Příroda Valašska. Vsetín: Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 2001. s. 161-163. ISBN 80-238-7892-1.
Malachová, K., Majkus, Z. a Kantorek, J. Vybrané kapitoly z biologie člověka a školního zdravotnictví pro doplňkové pedagogické studium.. 2001.
Majkus, Z. Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska. In: Přírodovědecká fakulta OU: Acta Fac.Rer.Nat.Univ.Ostraviensis 192 . Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2000. s. 57-70. ISBN 80-7042-796-5.
Wilczek, G., Babczyńska, A. a Majkus, Z. Metal body burdens in spiders from Dolu Lidice coal dump near Ostrava (Czech Republic). In: III.Conference on Trace Metals: III.Conference on Trace metals Effects on Organisms and Environment 2000-06-06 . Sopot/Poland: Institute of Oceanology Pas, University of Gdańsk, 2000. Institute of Oceanology Pas, University of Gdańsk, 2000. s. 13-13. ISBN 83-911-901-2-9.
Majkus, Z. Využití arachnocenóz k bioindikaci znečištění životního prostředí v průmyslové aglomeraci. In: 6.zoologická konferencia Feriancové dni 2000. Bratislava. 2000.
Majkus, Z. Zemřel prof.RNDr.Jaroslav Ašmera, CSc. (19.4.1932-11.3.2000) významný odborník a ochránce přírody. Ochrana přírody. 2000, roč. 55, s. 319-319. ISSN 1210-258X.
Majkus, Z. Katalog pavúkov Slovenska (Cataloque of Slovakian Spiders). 1999.
Bryja, V. a Majkus, Z. Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika). In: Časopis Slezského zemského muzea: Čas.Slez.Muz.Opava (A), 48 . Opava: Slezské zemské muzeum, 1999. Slezské zemské muzeum, 1999. s. 73-82. ISBN 0323-0627.
Wilczek, G., Babczyńska, A., Augustyniak, M. a Majkus, Z. Ecotoxicological Characteristic of Arachnofauna from a Coal Dump near Ostrava (Czech republik). In: 2nd Internationa Conference Trace Elements:Effects on Organism and Environment: Trace Elements-Effects Organisms and Environment. Book of Abstracts 1998-06-23 . Cieszyn: centre for Studies on Human and natural Environment, 1998. centre for Studies on Human and natural Environment, 1998. s. 115-115. ISBN nemá.
Malachová, K., Majkus, Z. a Kantorek, J. Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny. 1998.
Majkus, Z. Prof.RNDr.Jose Vondřejc, CSc.sedmdesátníkem. In: Přírodovědecká fakulta OU: Acta Fac.rer.Nat.Univ.Ostraviensis . Ostrava: Přírodovědecká faklta OU, 1998. Přírodovědecká faklta OU, 1998. s. 160-161. ISBN 80-7042-751-5.
Majkus, Z. Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska. In: Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Biologie-Ekologie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. s. 93-104. ISBN 80-7042-751-5.
Majkus, Z. a Horáček, J. Biologie člověka. 1997.
Majkus, Z. a Horáček, J. Biologie člověka pro výuku v základních školách (soubor 20 transparentů + metodická opříručka pro učitele. 1997.
Majkus, Z. Biologie (středoškolská učebnice) - 1583 testových otázek a odpovědí. 1997.
Wilczek, G., Majkus, Z. a Migula, P. Heavy metals and detoxifying enzymes in spiders from coal and metallurgic dumps near Ostrava (Czech Republic). In: Evropské arachnologické kolokvium: Proc. 16th Europ. Coll.Arachnol 1997-06-10 . Siedlce (Poland): Proc.16th Europ.Coll.Arachnol., 1997. Proc.16th Europ.Coll.Arachnol., 1997. s. 317-328.
Svatoň, J. a Majkus, Z. Pavúky (Araneae). In: Slovenský kras. Chranená krajinná oblasť-biosférická rezervácia. 1. vyd. Martin: Slovenská agentúra životného prostredia Košice, 1997. s. 148-154. ISBN 80-217-0211-7.
Majkus, Z. Květ a květenství. Soubor barevných transparentních fólií pro výuku přírodopisu na ZŠ. 1996.
Majkus, Z. Příspěvek k poznání arachnofauny Moravského krasu. In: Přírodovědecká fakulta OU: Sborník prací PřF OU Biologie-Ekologie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996. Ostravská univerzita v Ostravě, 1996. s. 119-136. ISBN 80-7042-730-2.
Majkus, Z. Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova. In: Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku: Práce a studie Muzea Beskyd . Frýdek-Místek: Muzeum Frýdek-Místek, 1996. Muzeum Frýdek-Místek, 1996. s. 128-133. ISBN 80-901843-5-9.
Majkus, Z. Vegetativní rostlinné orgány. Soubor barevných transparentních fólií pro výuku přírodopisu na ZŠ. 1996.
Majkus, Z. a Svatoň, J. Araneida. In: Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masarykianae Brunensis, Biologia 92: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biospfere Reserve of UNESCO I . Brno: Masarykova univerzita, 1995. Masarykova univerzita, 1995. s. 35-50. ISBN 80-210-1209-4.
Malachová, K., Majkus, Z. a Kantorek, J. Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny. 1995.
Ašmera, J., Vondřejc, J., Majkus, Z. a Kantorek, J. Encyklopedie. Zvířata od A do Z. 1993.
Majkus, Z. Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu. In: Přírodovědecká fakulta OU: Acta Fac.Rer.Nat.Univ.Ostraviensis 135 . Ostrava: Ostravská univerzita,Přírodovědecká fakulta, 1993. Ostravská univerzita,Přírodovědecká fakulta, 1993. s. 113-133. ISBN 80-7042-704-3.
Majkus, Z. Příspěvek k poznání pavoučí fauny Jesenického Krasu. In: Ostravská univerzita, PřF: Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica-Ecologica . Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. Ostravská univerzita, 1993. s. 113-133. ISBN 80-7042-704-3.
Majkus, Z. Fauna pavouků (Araneae)z území Hranického krasu. In: Pedagogická fakulta: Acta Fac.paedag.(Ostrava),ser.E-21 . Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1991. Pedagogická fakulta v Ostravě, 1991. s. 27-40. ISBN 80-7042-037-5.
Majkus, Z. Aplikace mikroelekroniky ve vyučování přírodopisu na ZŠ a biologie na gymnáziu. 1990.
Majkus, Z. Sukcese a ekologická charakteristika arachnocenóz žijících na antropomorfogenních útvarech vzniklých důlní činností v OPO a v rekreačním zázemí. 1990.
Majkus, Z. Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách. In: Pedagogická fakulta: Acta.Fac.paedag.(Ostrava),ser.E-20 . Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1990. Pedagogická fakulta v Ostravě, 1990. s. 107-116. ISBN 14-029-91.


AutorNázev práceTypRok
Šantrůčková LucieAraneofauna Matějovické jeskyně a bývalého pískovcového lomu (k.ú.Rusín,Osoblažsko)diplomová 2017 
Černochová IvanaAnalýza arachnocenóz lomu u Bílovcediplomová 2016 
Sikorová MartinaCharakteristika arachnocenóz PP Pod hájenkou Kyčera a PR Vřesová stráň (Beskydy)diplomová 2016 
Starobová LucieArachnofauna Osoblažskadiplomová 2016 
Toral VojtěchAnalýza araneocenóz PP Újezdecký lesdiplomová 2016 
Kupčová MichaelaAnalýza pavoučích společenstev PR Smrk (CHKO Beskydy)diplomová 2014 
Čapek MartinAnalýza arachnocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické horydiplomová 2013 
Kysučan MichalEkologicko-faunistická analýza araneocenóz PR Vidnavské mokřinydiplomová 2013 
Mamulová SilvieSukcese arachnocenóz černouhelného odvalu v Ostravě-Heřmanicíchdiplomová 2013 
Chalupová LenkaNávrh naučné stezky v CHKO Poodřídiplomová 2012 
Cihlář AlešAnalýza pavoučích společenstev vybraných lokalit Osoblažskadiplomová 2012 
Bubeníková DanielaZhotovení webových stránek vybraných kapitol učiva Biologie člověka pro gymnáziadiplomová 2011 
Čejka MartinEkologická charakteristika araneocenóz Přírodního parku Chlum se zaměřením na fenologii druhu Atypus piceusdiplomová 2011 
Gábová MichaelaAnalýza araneocenóz vybraných chráněných území Bruntálskadiplomová 2011 
Juchelková MartinaTématický celek Ontogeneze živočichů - srovnání a analýza pojmů v používaných učebnicích biologie na gymnáziudiplomová 2011 
Škorňáková DanaCyklus spánku u slonů indických (Elephas maximus) v ZOO Ostravadiplomová 2011 
Běčáková KamilaEkologicko-faunistická analýza společenstev pavouků PR Vřesová stráň (Moravskoslezské Beskydy)diplomová 2010 
Gassmannová SimonaEkologická analýza araneocenóz vybraných lokalit Oderských vrchůdiplomová 2009 
Kudláček TomášEtologie ve výuce přírodopisu na ZŠdiplomová 2009 
Olšovská MarieCharakteristika pavoučích společenstev luk se zaměřením na sezónní dynamiku křižáka pruhovaného v CHKO Poodřídiplomová 2009 
Sirýová TerezaEmbryonální vývin živočichů-analýza pojmůdiplomová 2009 
Reischlová LucieEKOLOGICKÁ ANALÝZA PAVOUČÍCH SPOLEČENSTEV VYBRANÝCH LOKALIT NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍdiplomová 2008 
Hlaváčková KateřinaRozbor pavoučích společenstev PR Hvozdnice a PP Otická sopkadiplomová 2007 
Svobodová VěraNávrh naučné stezky pro výuku zoologie v ZOO Ostravadiplomová 2007 
Šebek PavelAnalýza arachnocenóz PR Skalské rašeliniště a PR Pstruží potokdiplomová 2007 
Škriečková DagmarRozbor pavoučích společenstev vybraných lokalit Hlučínska (NPP Odkryv v Kravařích, PP Koutské louky)diplomová 2007 
Tomanková MarkétaNávrh pracovních listů z etologie k vybraným tématům přírodopisu s náměty pro mimoškolní činnost žáků v ostravské zoodiplomová 2007 
Vavrečková PetraAnalýza arachnocenóz v okolí Hrabyně a PR V Kalužíchdiplomová 2007 
Bumbala VáclavAnalýza pavoučích společenstev na území ZOO Ostravadiplomová 2006 
Frýdová IvanaNávrh výukového programu v Power Pointu pro základní školy a gymnázia na téma šelmydiplomová 2006 
Sedláčková PavlínaMultimediální pomůcka pro výuku tematického celku Obojživelnícidiplomová 2006 
Krejčí RadmilaJe pes vždy přítelem člověka? Příčiny a prevence před napadením dětí psemdiplomová 2005 
Musilová IrenaNáměty pro výuku přírodopisu a biologie a mimoškolní činnost žáků a studentů v ostravské ZOOdiplomová 2005 
Šebesta JanEtologický průvodce zvířat ostravské ZOO s náměty na samostatná pozorovánídiplomová 2005 
Šušlíková KamilaEkologicko-faunistická charakteristika arachnofauny chráněných území PP Drážov a PP Včelín (okres Kroměříž)diplomová 2005 
Steblová RenátaČernouhelné haldy jako krajinný fenomén Ostravskabakalářská 2017 
Černoch FilipCharakteristika araneocenóz PP Meandry Staré Odry (CHKO Poodří)bakalářská 2016 
Karásková SimonaNávrh naučné stezky Vítkovskabakalářská 2016 
Pastrňák JakubArachnofauna sádrovcového lomu v Kobeřicíchbakalářská 2016 
Šebesta MartinAraneofauna Pískovny Závada (Bohuslavice)bakalářská 2016 
Balová KateřinaSpolečenstva pavouků vybraných stanvišť v okolí Prašivé (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2015 
Nečekalová KláraProč se lidé bojí některých živočichůbakalářská 2015 
Omachtová PetraSledování biodiverzity umělého ekosystému Raduňský mokřadbakalářská 2015 
Šantrůčková LucieAraneofauna PP Staré Hliništěbakalářská 2015 
Černochová IvanaAnalýza araneocenóz lomu ve Staré Vsi u Bílovcebakalářská 2014 
Gašpierik TomášPozorovacie metódy v etológií zamerané na metodiku etologického výskumu.bakalářská 2014 
Mlčoch LubomírRealizace ekologické výchovy v činnosti Záchranné stanice v Bartošovicíchbakalářská 2014 
Němec LukášSložení araneocenóz vybraných lokalit Hlučínské pahorkatinybakalářská 2014 
Sabolová LuciaČernouhelná halda jako ekosystém (historie výzkumu a současný stav araneocenóz na ostravských haldách)bakalářská 2014 
Sikorová MartinaAraneofauna PP Pod hájenkou Kyčera (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2014 
Sosnová TerezaNávrh naučné stezky Koblov - Antošovicebakalářská 2014 
Toral VojtěchArachnofauna přírodní památky Stráně u Popovicbakalářská 2014 
Belková MichaelaJak ovlivnil zákon na ochranu zvířat (zákon 246/92 Sb.) výuku biologie na SŠ a zájmové chovatelstvíbakalářská 2013 
Sewerinová LeonaNoční aktivita slonů indických (Elephas maximus) chovaných v ostravské zoobakalářská 2013 
Starobová LucieAnalýza araneocenóz Slezských Rudoltic (Osoblažsko)bakalářská 2013 
Čápová VeronikaSamičí infanticida primátů se zaměřením na lemury katabakalářská 2012 
Zábojníková PavlaVeverka obecná jako modelový typ pro prezentaci základních pojmů z etologie (Zpracování multimediálniho programu pro výuku na SŠ).bakalářská 2012 
Čapek MartinCharakteristika arachnocenóz PP U Kunštátské kaple, PR Jelení lázeňbakalářská 2011 
Drábková AlžbětaCharakteristika arachnocenóz PP Babí hora (Hluk)bakalářská 2011 
Kubišová MichaelaCharakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice)bakalářská 2011 
Spathová MartinaCharakteristika arachnocenóz na území Grefty (k.ú. Prakšice)bakalářská 2011 
Szotkowski MichalCharakteristika arachnocenóz Gírovébakalářská 2011 
Cihlář AlešEkologicko-faunistická charakteristika araneocenóz Krnovskabakalářská 2010 
Drlík JaroslavVztahy našich dětí k přírodě z pohledu učitele základní školybakalářská 2010 
Haberlandová LucieCharakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves)bakalářská 2010 
Kremelová VeronikaProblematika opuštěných a toulavých psů a koček ve městechbakalářská 2010 
Kysučan MichalCHARAKTERISTIKA PAVOUČÍCH SPOLEČENSTEV PŘÍRODNÍ REZERVACE VIDNAVSKÉ MOKŘINYbakalářská 2010 
Mamulová SilvieEkologicko-faunistická studie arachnocenóz vybraných ostravských haldbakalářská 2010 
Maráková KarolínaPodíl ZOO Zlín na vzdělávání a popularizaci biologiebakalářská 2010 
Nývltová TerezaSociální chování daňka skvrnitého (Dama dama) v oboře Zámecký kopec (Náchod)bakalářská 2010 
Slanina JiříPříčiny postojů žáků a studentů k nepopulárním živočichůmbakalářská 2010 
Šugar JosefSoučasný stav výzkumu pavoučích společenstev a jejich sukcese na ostravských černouhelných haldáchbakalářská 2010 
Žitníková ZdeňkaÚroveň praktických znalostí přírodnin studentů gymnáziíbakalářská 2010 
Bubeníková DanielaInteraktivní výuka vybraných témat z Biologie člověkabakalářská 2009 
Čejka MartinRozbor pavoučích společenstev Přírodního parku Chlum (okres Mladá Boleslav)bakalářská 2009 
Fellnerová PetraCharakteristika araneocenóz PR Dlouholoučské stráněbakalářská 2009 
Ondrušová KateřinaEtologické předpoklady psů pro jejich využití v kanisterapiibakalářská 2009 
Škorňáková DanaVýznam zoologické zahrady ve vzdělávání a popularizaci biologiebakalářská 2009 
Běčáková KamilaRozbor pavoučích společenstev vybraných lokalit CHKO Beskydybakalářská 2008 
Gábová MichaelaCharakteristika araneocenóz vybraných lokalit Bruntálska (Ptačí hora a Venušina sopka)bakalářská 2007 
Gassmannová SimonaRozbor pavoučích společenstev vybraných lokalit Oderských vrchůbakalářská 2007 
Gruchala ŠtěpánRozbor pavoučích společenstev ve vojenském výcvikovém prostoru Libavábakalářská 2007 
Olšovská MarieEkologie a rozšíření křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi Scopoli, 1772) v České republicebakalářská 2007 
Zbránková VeronikaEkologická a ekofyziologická charakteristika araneocenóz odkaliště Třineckých železárenbakalářská 2007 
Žmolilová JanaEtologické aspekty výcviku psů tzv. bojových plemenbakalářská 2007 
Bielská SilvieVliv návštěvnosti na chování makaka lvího (Macaca silenus) v ZOO Ostravabakalářská 2006 
Cvoligová MartinaEkologická analýza arachnocenóz vybraných stanovišť na území Grygovských kopcůbakalářská 2006 
Kamarádová JanaRozbor pavoučích společenstev Národní přírodní památky Váté písky u Bzencebakalářská 2006 
Obrazová MartinaCharakteristika arachnofauny vybrané lokality Hostýnských vrchůbakalářská 2006 
Šuhaj JaromírCharakteristika araneocenóz štěrkových lavic u Starého Bohumína a Věřňovic se zaměřením na výskyt druhů rodu Arctosa v České republicebakalářská 2006 
Hlaváčková KateřinaCharakteristika pavoučích společenstev přírodní rezervace Hvozdnice (Opavsko)bakalářská 2005 
Hovjacká ErikaCharakteristika arachnocenóz vybraných lokalit Poodří (Petřvaldík a Stará Ves nad Ondřejnicí)bakalářská 2005 
Kotyza PetrCharakteristika pavoučích společenstev vyhaslých sopek v okolí Bruntálubakalářská 2005 
Mikulášek VítArachnofauna vybraných rašelinišť CHKO Jeseníkybakalářská 2005 
Pietruszková JanaPreference rukou při manipulaci s potravou u lemurů kata (Lemur catta)bakalářská 2005 
Reischlová LucieRozbor pavoučích společenstev vybraných lokalit Národního parku Podyjíbakalářská 2005 
Vavrečková PetraCharakteristika arachnocenóz vybraných lokalit v okolí Hrabyněbakalářská 2005 


Praktikum z obecné zoologie
Hlavní řešitelRNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Srovnávací embryologie obratlovců
Hlavní řešitelRNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub