Poplatky spojené s rigorózním řízením

  1. Výše poplatku je stanovena ve Statutu Ostravské univerzity.

  2. V souladu se Statutem OU je stanoven poplatek ve výši 5 000 Kč jako náhrada nákladů spojených s rigorózním řízením (tj. přijetí a posouzení přihlášky, hodnocení rigorózní práce, náklady na činnost komise a zajištění vlastní rigorózní zkoušky).

  3. Další případné náklady vyplývající z využívání zařízení a informačních technologií fakulty budou stanoveny dodatečně po zahájení rigorózního řízení v souladu s ustanovením čl. 57 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity v Ostravě.

  4. Stanovený poplatek je nutno uhradit na účet ČNB Ostrava, číslo účtu 931761/0710, variabilní symbol 311008, specifický symbol bude uchazeči sdělen individuálně.

  5. Poplatek platí jen uchazeč, kterému je uděleno právo konat státní rigorózní zkoušku.

  6. Zaplacený poplatek se nevrací.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022