Uchazeč

Fakulta v této době zajišťuje vzdělávání dvou tisícům studentům v akreditovaných oborech a další stovky studentů u nás studuje v rámci rozšiřujícího studia, oborech celoživotního vzdělávání a také v rámci univerzity třetího věku.

Fakulta nabízí desítky oborů v programech biologie, fyziky, geografie, ekologie, chemie informatiky a matematiky a to ve všech stupních studia – bakalářském, magisterském a doktorském. Nedílnou součástí studijních oborů jsou také dvouoborové obory a příprava studentů na pedagogickou kariéru.

Velký důraz při výuce je kladen nejen na rozvíjení jednak vysoce odborných dovedností studentů, které odpovídají současnému stavu poznání, ale rovněž rozvíjíme obecné kompetence studenů, které jim pomohou se dlouhodobé adaptovat na výzvy pracovního trhu ve 21. století. Nedílnou součástí některých oborů je také získání praktických dovedností, kdy studenty bezprostředně připravujeme pro aktuální situaci na trhu práce. Díky vědeckovýzkumnému charakteru fakulty se studenti ve vyšších stupních studia stávají plnohodnotnými členy i mezinárodních vědeckých týmů, kdy se tak část studia realizuje formou samostatného vědeckého bádání pod vedením zkušených výzkumníků v laboratořích či přímo v terénu. Velmi častá je také i realizace dlouhodobějších výzkumných projektů studentů prostřednictvím interních grantových fondů.

Stále větší důraz však klademe na jeho mezinárodní charakter, kdy se na fakultě utváří mezinárodní komunita studentů všech stupňů studia, která čítá již desítek členů a každý rok roste. Desítky studentů se také ročně vzdělávají na partnerských evropských univerzitách nebo zdokonalují své vědomosti, zkušenosti a vědeckou praxi na pracovních stážích. Každoročně se zvyšuje počet předmětů v angličtině pro české a zahraniční studenty a matematické, geografické a některé obory fyziky a chemie jsou akreditovány pro výuku v angličtině. V akreditovaných doktorských oborech v současnosti rychle roste počet zahraničních studentů, kteří velmi často získávají štědrou stipendijní podporu ze zdrojů fakulty.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2019