Mise a vize PřF

Mise PřF

Přírodovědecká fakulta OU je nositelkou vysokoškolského vzdělávání v přírodovědných, matematických a informatických oborech. Vytváří podmínky k růstu vzdělanosti a poznání prostřednictvím rozvoje špičkových pedagogů a technického zázemí, které poskytují možnosti odborného, ale také osobnostního vývoje každého studenta. Jsme fakultou, která své aktivity poměřuje s mezinárodním prostředím a nabízí kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost. Jsme fakultou spolupracující s okolím, podporující otevřenou vědeckou a společenskou diskuzi, svobodu výzkumných aktivit a interakci mezi vzděláváním, vědeckým a společenským rozvojem.

Vize PřF

Přírodovědecká fakulta OU je respektovanou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí v České republice a v Moravskoslezském kraji.

Přírodovědecká fakulta OU má jasně profilované portfolio studijních oborů ve všech stupních (bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském) a má pro řadu oborů akreditována habilitační a jmenovací řízení, v nichž dosahuje excelentních vědeckých výsledků.

Přírodovědecká fakulta OU je atraktivní fakultou pro přírodovědecké vysokoškolské studium s dobře zajištěným zázemím a erudovaným pedagogickým sborem.

Přírodovědecká fakulta OU má vytvořenou kvalitní vzdělávací infrastrukturu pro zahraniční studenty a domácím studentům nabízí široké možnosti realizace části jejich studia na kvalitních zahraničních univerzitách.

Přírodovědecká fakulta OU je otevřeným a dělným kolektivem studentů, akademiků a vědeckých pracovníků, a to i na mezinárodní úrovni.

Přírodovědecká fakulta OU je důležitým partnerem města Ostrava, Moravskoslezského kraje, a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020