Historie fakulty

Vznik Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě je úzce spojen se vznikem univerzity. Ta byla schválena zákonem ČNR v červenci 1991, který nabyl účinnosti 28. září 1991. Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě pak zřídil Přírodovědeckou fakultu OU s účinností od 1. října 1991.

Základ pedagogické a vědecké činnosti pracovníků Přírodovědecké fakulty OU byl položen již v roce 1990, kdy na půdě tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě proběhlo generální výběrové řízení na obsazení míst na všechny připravované fakulty. Na Přírodovědecké fakultě OU šlo o místa na katedrách matematiky, informatiky a počítačů, fyziky, chemie, biologie a geografie. V dalších letech došlo v organizační struktuře k některým změnám, které však jen doplňovaly počáteční stav. Katedra geografie se rozdělila na katedru fyzické geografie a geoekologie a na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje a katedra biologie změnila svůj název na katedru biologie a ekologie a pod svůj patronát převzala Botanickou zahradu.

Součástí přípravy Přírodovědecké fakulty OU na pedagogickou činnost bylo v roce 1990 akreditační řízení, na němž se zejména podílely Univerzita Karlova v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Výsledky tohoto řízení umožňovaly realizovat navrhované bakalářské a magisterské studijní obory, jejichž počet se v dalších letech výrazně zvyšoval a rozšiřoval i o doktorské studijní programy na základě akreditací již Akreditační komisí ČR. V současné době fakulta disponuje i habilitačním a profesorským (jmenovacím) řízením v několika oborech. Trend zkvalitňování studijní a vědecké činnosti nadále pokračuje a prohlubuje se.

Fakulta disponuje čtveřicí budov v centru města a ve Slezské Ostravě a botanickou zahradou v Ostravě Radvanicích.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020