Mezinárodní spolupráce

Rozvoj mezinárodní spolupráce patří na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzita k jedněm z hlavních priorit. Vzdělávání a věda v dnešní době již překračují hranice natolik, že je zcela nepředstavitelné, aby jakékoliv aktivity měly pouze lokální nebo regionální charakter. V rámci mezinárodní spolupráce fakulta rozvíjí zejména studijní a pracovní mobility studentů v rámci Evropských zemí (programy Erasmus+, CEEPUS), krátkodobé mobility akademických a neakademických pracovníků a vědeckovýzkumné stáže. Pro tento účel má fakulta a její jednotlivé katedry uzavřeno více než 100 bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami zejména v Evropě, ale i mimo ni. Organizaci na úrovni fakulty zajišťuje referát mezinárodní spolupráce, velká část agendy je řešena na samotných katedrách a to zejména v oblasti mezinárodní vědecké a výzkumné spolupráce. Každá katedra má ustanoveného pracovníka, který za mezinárodní spolupráci zodpovídá.

Fakulta si také vytýčila cíl komplexně internacionalizovat své prostředí, poskytovat výuku v angličtině pro domácí studenty, ale také pro zahraniční studenty na mobilitách. Každoročně tak narůstá počet předmětů vyučovaných v angličtině, pozvolna roste počet studentů ze zahraničí a má akreditovány studijní programy v angličtině.

Mezinárodní koordinátoři kateder


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020