Výzkum na katedrách

V biologických a ekologických oborech se zabýváme širokou paletou témat souvisejících s rozmanitostí živé i neživé přírody, zejména evolucí, ekologií, fyziologií a genetickou rozmanitostí jednobuněčných organismů, rostlin, až po bezobratlé živočichy a obratlovce, včetně člověka. Zajímají nás také dopady průmyslových technologií na tyto organismy a testujeme jejich potenciál při odbourávání škodlivých látek v prostředí. V oblasti chemie studujeme adsorpční potenciály uhlíkatých adsorbentů nebo nanostrukturní uhlíkaté materiály. V oblasti fyziky se zaměřujeme především na biofyzikální a biochemickou podstatu fotosyntézy – zejména na dopad různých typů záření a dalších faktorů na fotosyntetický aparát vyšších rostlin. V oblasti chemicko-fyzikální se specializujeme na počítačové modelování interakcí mezi atomy a molekulami. Většina těchto aktivit probíhá v rámci interdisciplinárních fakultních vědeckých center – Life Science Research Centre (LSRC)Institutu environmentálních technologií (IET).

hlavní směry výzkumu

V oblasti neživé přírody studujeme vlivy svahových deformací na krajinu, dlouhodobý vývoj reliéfu a pohoří nebo se zabýváme předpověďmi katastrofických geomorfologických procesů – přesně v duchu světového trendu základního výzkumu v geologických vědách. Závěry pak mají důležitý aplikační význam při predikci a omezování negativních dopadů přírodních extrémů na společnost.

Aktuálními problémy současné společnosti se zabývají naši sociální geografové. Političtí a kulturní geografové se specializují na politické struktury a procesy zejména v postsovětském prostoru, zástupci ekonomické geografie se pak věnují problematice restrukturalizace a modernizace starých průmyslových regionů.

Naši matematici a informatici se pak zaměřují mimo jiné na oblast tzv. fuzzy modelování, které umožňuje řešit nové úlohy a vytvářet modely, které jsou blíže realitě než modely vytvářené pomocí klasických matematických metod. V rámci klasické matematiky studují naši odborníci mimo jiné problematiku globální analýzy, teorie čísel a diferenciálních rovnic či optimalizace. V oblasti informatiky navíc studujeme evoluční a genetické algoritmy, neuronové sítě a další metody umělé inteligence.

Katedra biologie a ekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Katedra fyziky

Katedra chemie

Katedra informatiky a počítačů

Katedra matematiky

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2024