Obecná charakteristika doktorského studia na PřF OU

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole a je zaměřeno na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. V doktorském studiu připravujeme studenty především na kariéru vědeckého pracovníka ve veřejném prostoru (akademický pracovník na univerzitě, vědecký pracovník ve výzkumných ústavech nebo ve státní správě), ale absolventi mohou najít uplatnění i v komerční sféře (ve firmách nebo mohou provádět samostatnou výdělečnou činnost). Pro přijetí do doktorského studijního programu je podmínkou:

 • magisterské vzdělání v dané nebo příbuzné vědecké oblasti,
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Délka, forma a financování studia:

Doktorské studium je založeno převážně na individuálním přístupu, a proto je zde naprosto zásadní volba vhodného školitele a tématu. Studovat je možné v prezenční nebo kombinované formě ve standardní době 4 let; maximální doba studia je 6 let. Studentovi prezenční formy doktorských studijních programů ve standardní době je přiznáváno doktorandské stipendium, další financování doktoranda závisí na možnostech školitele a pracoviště (grantové projekty, zapojení do výuky atd.).

Předpoklady:

Od uchazečů se očekává zejména vysoká motivace pro studium a odborné předpoklady pro vědeckou činnost (znalost angličtiny, práce s literaturou, dostatečná znalost dané problematiky). Většinu těchto kompetencí bude student dále prohlubovat v povinných nebo volitelných předmětech v průběhu svého doktorského studia.

Obecně se doporučuje uchazečům o studium kontaktovat daného školitele, případně konzultovat téma potenciální disertační práce s předsedou oborové rady nebo jejími členy. Po přijetí do studia si student pod vedením školitele sestavuje svůj individuální studijní plán a harmonogram vlastních výzkumných aktivit. Kontrolu činnosti provádí každoročně školitel a oborová rada, které student předkládá zprávu o činnosti. Oborová rada také schvaluje případné navržené změny v plánu studia.

Vybrané aktivity v rámci studia:

 • Mezi povinné aktivity v rámci studia patří realizace vlastní výzkumné a publikační činnosti (včetně prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech) a zahraniční studijní pobyt či stáž, která přispívá k získávání mezinárodních zkušeností a kontaktů a prohlubuje současně i studentovy jazykové znalosti.
 • Doktorská škola OU nabízí pro studenty všech studijní programů předměty zvyšující obecné dovednosti a kompetence (znalost akademické angličtiny, metodologie výzkumu a zpracování dat, základní zásady při psaní vědeckých publikací, strategie publikování, systém hodnocení vědeckých výsledků, zvyšování pedagogických kompetencí).
 • Pokud je pracoviště nebo školitel řešitelem vědeckého grantu, mají studenti možnost spolupracovat na špičkových vědeckých projektech (viz databáze projektů PřF).
 • Talentovaní studenti mají možnost řešit projekty v rámci interní grantové soutěže a jiných programů, případně získat různé typy stipendií (např. mimořádná stipendia za publikační činnost nebo podpora talentovaných studentů v rámci soutěže MSK a města Ostravy).
 • V případě zájmu a domluvy s pracovištěm se doktorandi mohou podílet na výuce, přičemž je možnost v rámci volitelných předmětů i řady seminářů své pedagogické znalosti stále více prohlubovat.

Konkrétní informace k jednotlivým programům:

 • Aplikovaná informatika
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Biologie
 • Environmentální geografie
 • Chemie porézních materiálů
 • Matematika
 • Politická a ekonomická geografie

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Ing. Monika Kočvarová
Ing. Monika Kočvarová
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Oddělení pro vědu a doktorské studium
Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Tel.: +420 553 46 2114
E-mail:

důležité termíny

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2024