Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Je zaměřeno na samostatnou vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Základní podmínkou pro přijetí k doktorskému studiu je magisterské vzdělání ve stejném nebo podobném oboru. Kromě svých vlastních absolventů vítá Přírodovědecká fakulta také uchazeče, kteří získali vzdělání magisterské úrovně na jiných vysokých školách (včetně zahraničních).

Uchazeči si mohou dle svého zaměření vybrat z 6 studijních oborů (Aplikovaná informatika, Biofyzika a fyzika nanostruktur, Biologie, Matematika, Environmentální geografie, Politická a ekonomická geografie). Individuální plán svého studia a téma své disertační práce v doktorském studijním programu uchazeč konzultuje předem z vybraných témat jednotlivých kateder nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady.

Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je 6 let. Doktorandům v prezenční formě standardní doby studia je poskytováno stipendium ve výši 11.250,- Kč s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků.

Doktorandům nabízí univerzita možnost ubytování na koleji, pokud splní příslušná kritéria. Přihláška ke studiu doktorských studijních programů se zpravidla podává do konce května. Přesné datum, další informace, termíny a podmínky k přijetí jsou vždy stanoveny v informacích o přijímacím řízení pro doktorské studium. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Ing. Monika Kočvarová
Ing. Monika Kočvarová
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Oddělení pro vědu a doktorské studium
Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Tel.: +420 553 46 2114
E-mail:

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2022