Věda a výzkum

Na katedrách a dvou vědeckých fakultních centrech produkujeme vědecké výsledky plně srovnatelné se zahraničím a v některých z nich dosahujeme i oborové excelence. Jako celek tvoříme dynamický, perspektivní a stále se rozvíjející tým. Své výsledky pravidelně publikujeme ve špičkových mezinárodních časopisech a prezentujeme je na světových kongresech. Do výzkumu zapojujeme zejména doktorské studenty, kteří se účastní významných zahraničních konferencí a rovněž důležitou roli hrají v publikačních aktivitách a aplikaci našich výsledků v praxi. Naši vědecko-výzkumnou činnost rozvíjíme v oblastech biologie, fyziky, chemie, matematiky, informatiky a fyzické a sociální geografie.

V biologických a ekologických oborech se zabýváme širokou paletou témat souvisejících s rozmanitostí živé i neživé přírody, zejména evolucí, ekologií, fyziologií a genetickou rozmanitostí jednobuněčných organismů, rostlin, až po bezobratlé živočichy a, obratlovce, včetně člověka. K jejich studiu využíváme především moderní molekulární metody. Studujeme také dopady průmyslových technologií na tyto organismy a testujeme jejich potenciál při odbourávání škodlivých látek v prostředí. V oblasti chemie jsou studovány adsorpční potenciály uhlíkatých adsorbentů nebo nanostrukturní uhlíkaté materiály. Pracovníci katedry fyziky se zaměřují především na biofyzikální a biochemickou podstatu fotosyntézy, zejména na dopad různých typů záření a dalších faktorů na fotosyntetický aparát vyšších rostlin. V oblasti chemicko-fyzikální se specializují na počítačové modelování interakcí mezi atomy a molekulami.

Většina těchto aktivit probíhá v rámci interdisciplinárních fakultních vědeckých center – Life Science Research Centre (LSRC) a Institut environmentálních technologií (IET).

V oblasti neživé přírody studuje katedra fyzické geografie a geoekologie vlivy svahových deformací na krajinu, dlouhodobý vývoj reliéfu a pohoří, předpovídají katastrofické geomorfologické procesy, tedy otázky, které představují světový trend základního výzkumu v geologických vědách a zároveň mají důležitý aplikační význam při predikci a omezování negativních dopadů přírodních extrémů na společnost.

Aktuálními problémy současné společnosti se zabývají pracovníci výzkumných center katedry sociální geografie a regionálního rozvoje – Centru politické a kulturní geografie a Centru městského a regionálního managementu. Ta se specializují na politické struktury a procesy zejména v postsovětském prostoru a na problematiku restrukturalizace a modernizace starých průmyslových regionů.

Zajímavou kategorií výzkumu, na které se podílejí naši matematikové a informatikové, je oblast tzv. fuzzy modelování. To umožňuje řešit nové úlohy a vytvářet modely, které jsou blíže realitě než modely vytvořené pomocí klasických matematických metod. V rámci klasické matematiky studují naši odborníci mimo jiné problematiku globální analýzy, teorie čísel a diferenciálních rovnic a optimalizace.

V oblasti informatiky představují významnou skupinu také pracovníci studující evoluční a genetické algoritmy, neuronové sítě a další metody umělé inteligence.

Proděkan pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon:
553 46 2383
 
Referentka pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon:
553 46 2114


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020