Příroda bez hranic (PBH) – stipendijní program

Pro koho je Příroda bez hranic určena?

PBH má za cíl podpořit aktivní a cílevědomé studenty, kteří se zajímají o věci kolem a své studium chápou jako víc než jen přímou cestu za titulem.

Je to program pro ty, kteří chtějí spolupracovat se svými spolužáky napříč katedrou a fakultou na projektech, které šíří poznatky a dobré jméno fakulty. Podporuje ty, kteří vtahují do života fakulty zahraniční studenty, podporují zájem svých kolegů o zahraniční studium nebo svými aktivitami pomáhají ke zvýšení zájmu zahraničních studentů na naší fakultě. Je to program, který oceňuje studenty, kteří vnímají svět za zdmi fakulty a cítí společenskou odpovědnost. Je určen pro ty, kteří se chtějí zasadit o pomoc lidem v nouzi.

Jakých aktivit se můžete v rámci Přírody bez hranic účastnit?

  1. rozvoj komunity studentů fakulty, zejména rozvoj studentských komunit napříč katedrami
  2. rozvoj vnější propagace fakulty a jejích činností vůči studentům středních škol, studentům jiných vysokých škol a partnerům fakulty nebo univerzity
  3. rozvoj mezinárodních vztahů fakulty, zapojování zahraničních studentů do života fakulty či aktivity směřující ke zvyšování zájmu o studium domácích studentů na zahraničních univerzitách nebo zvyšování zájmu studentů na zahraničních univerzitách o studium na fakultě
  4. realizace aktivit třetí role vůči vnějšímu prostředí fakulty, včetně vzdělávacích a popularizačních aktivit, aktivit pro neziskový sektor, aktivit rozvojových či humanitárních, jiných aktivit, které jsou hodny společenské zřetele
  5. smysluplná kombinace aktivit ve výše uvedených oblastech je výhodou

Obrázek

Jakým způsobem stipendium získáte?

Můžete se ucházet o financování aktivit, které by měly být realizovány v období 1. 2. – 31. 12. následujícího roku. Do 15. 1. 2021 je nutné předložit své projektové návrhy. Vítězný projekt vzejde ze soutěže mezi projekty. O projekt můžete žádat jako jednotlivci nebo studentské skupiny („spolky“). Minimální výše návrhu projektu je 80 000 Kč.

Své projektové návrhy podáte prostřednictvím formuláře „Projektový záměr programu PBH“, který zašlete na e-mail

Poté své záměry představíte Stipendijní komisi PřF, která zhodnotí kvalitu projektových žádostí, jejich soulad s ustanovením stipendijního programu a navrhne děkanovi pořadí projektů, které by měly být podpořeny. Na základě stanoviska Stipendijní komise PřF rozhodne Děkan PřF o přidělení financí Vašemu projektu projektu.

Tato komise může také navrhnout úpravy nebo finanční krácení projektů. Při rozhodování o podpořených projektech bude komise zvažovat, zda váš projekt naplňuje výše popsané cíle programu, efektivní vynaložení stipendijních a rozpočtových prostředků, inovativnost projektu, jeho přínos pro cílovou skupinu a pro fakultu, reálnost dosažení stanovených monitorovacích indikátorů a celkovou kvalitu zpracování projektu.

Obrázek

Podpořené projekty

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na portále PřF. O rozhodnutí děkana bude všechny navrhovatele projektu informovat koordinátorka studentských aktivit, která může případně s navrhovatelem projektu projednat úpravy a finanční krácení navržené Stipendijní komisí PřF. V případě krácení financí na Váš projekt od něj můžete se zdůvodněním odstoupit.

Každý projekt musí mít hlavního řešitele, který za něj bude zodpovědný. Hlavní řešitel bude také připravovat průběžnou zprávu o pokroku a závěrečnou zprávu výsledku realizovaných aktivit.

Finance na realizaci projektu budete čerpat průběžně (měsíčně), formou Žádosti o proplacení stipendií v rámci programu PBH a při tom vždy doložíte výčet vydaných nákladů. Obojí budete provádět ve spolupráci se sekretářkou na vaší katedře. Vyplacení částek schvaluje proděkan/proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy, který také celý program koordinuje.

Opatření děkana č. 23/2020 o výši a podmínkách stipendijních programů pro AR 2020/2021 ikona pdf 0,08 MB

Potřebné přílohy

Příoha č.3 Projektový záměr v programu Příroda bez hranic ikona pdf 0,01 MB

Příoha č.4 Žádost o proplacení stipendia ikona pdf 0,06 MB

Příoha č.5 Žádost o proplacení nákladů ikona pdf 0,06 MB

Příoha č.6 Průběžná zpráva v rámci programu PBH ikona pdf 0,02 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2020