Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021 - studijní program Analytická chemie

Studijní programStudijní obor Standardní délka studia Forma studia*
Analytická chemieAnalytická chemie heterogenních systémů 4 PS, KS

* Forma studia: PS - prezenční studium, KS - kombinované studium

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium si podají do 14. května 2020 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši  560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení. Uchazeč po podání e-přihlášky zašle do 14. května 2020 na oddělení pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava povinné přílohy k přihlášce:

 • odborný strukturovaný životopis s přehledem odborné a publikační činnosti,
 • ověřený doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po úspěšném dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání musí uchazeč doložit nejpozději v den zápisu do prvního ročníku (září 2020). O konkrétním termínu budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek.
 • téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
 • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
 • motivační dopis, pokud je u daného oboru požadován.

Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

 • Dosažené vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí bude muset žadatel doložit formou uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání kvalifikace v České republice (nostrifikace).
 • Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.
 • Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019.
 • Bližší informace naleznete zde: https://www.osu.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani.

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • číslo účtu: 931761/0710
 • variabilní symbol: 311008
 • konstantní symbol: 0379
 • specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické přihlášky
 • částka: 560 Kč
 • Uchazeč musí poplatky spojené s přijímacím řízením zaplatit pro každý obor samostatně. (Společná platba několika oborů je považována za chybnou platbu.)

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději 14. května 2020.

 • V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 17. května 2020.
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 100 Kč.

V případě neuhrazení poplatku způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí ke studiu nebude přihláška ke studiu fakultou přijata.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.

Termín přijímací zkoušky

 • Analytická chemie heterogenních systémů
  15. května 2020 v 9.00 hod., místnost C305, budova C - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava Náhradní termín: 18. května 2020 v 9.00 hod., místnost C305, budova C - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava

Náhradní termín lze využít pouze v případě, že se uchazeč nemůže ze závažných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu a tuto skutečnost písemně doloží.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Forma a obsah přijímací zkoušky

Studijní oborForma a obsah přijímací zkoušky
Analytická chemie heterogenních systémů Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. principy a teoretické základy instrumentálních analytických metod, zejména pro oblast analýzy heterogenních systémů. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury. Součástí zkoušky je prověření aktivní znalosti anglického jazyka.

Výsledky přijímací zkoušky budou uchazečům zaslány písemně. Uchazeči, kteří budou přijati, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí.

Kontakt:

Ing. Monika Kočvarová
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 553 46 2114
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub