Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Stupeň 3


Od 7. prosince 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

 1. na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 3. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 4. na studium v doktorském studijním programu,
 5. na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
 6. na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Od 25. listopadu 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na účast:

 1. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 3. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 4. na studium v doktorském studijním programu,
 5. na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Od 21. října 2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je nad rámec Univerzitního semaforu povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Pro úplný přehled o aktuálních povinnostech všem doporučujeme si opatření ministerstva důkladně přečíst.

Od 8. září 2020 se provoz OU řídí Univerzitním semaforem, jehož aktuální barva je červená, odvozená od epidemiologické situace v okrese Ostrava-město. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov OU.

Dále podle rozhodnutí opatření rektora č. 111/2020 platí, že studenti a zaměstnanci OU mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov OU zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Jste zaměstnanec OU?
Jste student kterékoliv fakulty OU?
Máte pozitivní test na COVID-19?
Byla Vám nařízena karanténa?

Potom máte povinnost neprodleně nahlásit Ostravské univerzitě vaše osobní údaje v tomto znění na e-mailovou adresu .

Na Ostravské univerzitě byl pro aktuální potřeby v souvislosti s epidemiologickou situací ustaven krizový štáb.

Univerzitní semafor
Nulové nebo zanedbatelné riziko

0

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Studenti:

 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 100 osob se realizuje pouze online/distančně
 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“), je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod., pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • Bez omezení
Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

1

Obecně:

 • Odpovídá Protiepidemickému systému ČR (dále „PES“) ve stupni 1 a 2
 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS, MZ ČR nebo usnesení vlády ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry, pokud to není možné použít vždy ochranu dýchacích cest

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob (PES 1), nebo na 50 osob (PES 2) najednou v jedné místnosti, výuka nad 100, nebo nad 50 osob se realizuje pouze online/distančně. Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Doporučeno pro studenty patřící do rizikové skupiny nosit respirátor FFP-2
 • Nedoporučeno pořádat akademické obřady

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi a služební cesty do zemí s vyšším rizikem nákazy lze konat jen v případě nezbytně nutném, o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR
 • Doporučeno pro zaměstnance patřící do rizikové skupiny nosit respirátor FFP-2

Provoz budov OU:

 • Standardní Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod, pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení nebo dle platné legislativy

Provoz Knihovny:

 • V knihovnách je doporučená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platného mimořádného opatření KHS, MZ ČR nebo usnesení vlády ČR

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Počínající komunitní přenos

2

Obecně:

 • Odpovídá PES 3 a 4
 • Veřejnost může vstupovat do budov OU pouze na základě předchozí domluvy pro vyřízení nezbytných úředních záležitostí (s výjimkou univerzitního knihkupectví, které je otevřené pro veřejnost s regulací počtu vstupujících osob)
 • Ve společných prostorách budov OU je povinné nosit ochranu dýchacích cest
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest i ve všech ostatních prostorách, kde není možné dodržet odstup 2 metry od jiných osob

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Výuka probíhá převážně online / distančně; prezenční výuka probíhá podle platné legislativy (definovaných výjimek)
 • Terénní výuka a praxe probíhají podle platné legislativy
 • Konzultace probíhají po individuální domluvě
 • Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci lze provádět za přítomnosti nejvýše 10 osob (PES 3), nebo nejvýše 6 osob (PES 4), anebo dle platného mimořádného opatření nebo usnesení vlády a jimi stanovených výjimek
 • Zkoušky a SZZ probíhají za přítomnosti nejvýše 10 osob (PES 3), nebo nejvýše 6 osob, anebo dle platného mimořádného opatření
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti musí po příjezdu absolvovat test na Covid-19
 • Nedoporučeno pořádat akademické obřady

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Doporučeno vedoucím pracovišť umožnit zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi a služební cesty do zemí s vyšším rizikem nákazy lze konat jen v případě nezbytně nutném, o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR
 • Zákaz pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 10 osob (PES 3), nebo nad 6 osob (PES 4), ve venkovních prostorách nad 50 osob (PES 3), nebo 6 osob (PES 4), nebo dle platného mimořádného opatření

Provoz budov OU:

 • Otevření budov se řídí platnou legislativou určující možnosti provozu vysokých škol:

Provoz kolejí:

 • Povinnost ve společných prostorách kolejí nosit ochranu dýchacích cest.

Provoz Knihovny:

 • Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost; půjčování knih je možné po individuální dohodě
 • Fakultní studovny jsou pro účely samostudia otevřeny studentům. Maximální počet současně přítomných studentů určí Univerzitní knihovna v závislosti na velikosti studovny a aktuálně platné legislativě.

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

3

Obecně:

 • Odpovídá PES 5
 • Veřejnost může vstupovat do budov OU pouze na základě předchozí domluvy pro vyřízení nezbytných úředních záležitostí (s výjimkou univerzitního knihkupectví, které je otevřené pro veřejnost s regulací počtu vstupujících osob)
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorách OU

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Výuka probíhá pouze distanční formou
 • Terénní výuka a praxe probíhají podle platné legislativy
 • Přítomnost studentů na výuce v budovách OU je omezena na nezbytné situace a řídí se platnou legislativou
 • Zkoušky a SZZ se uskutečňují převážně online/distančně, v případě prezenčního nebo hybridního konání se se počet osob řídí platnou legislativou
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno
 • Zahraniční studenti (v případě, že ve výjimečných případech přijedou) musí po příjezdu absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Akademické obřady se nekonají

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Doporučeno vedoucím umožňovat zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na zahraniční služební cesty mimo případy nezbytně nutné; o nezbytnosti rozhoduje příslušný nadřízený vysílaného zaměstnance
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání legislativy je možné pouze online, ve vnitřních i venkovních prostorách se mohou osobně setkávat nejvýše 2 osoby
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova (popřípadě čerpá „volno k léčení“); je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR

Provoz budov OU:

 • Otevření budov se řídí platnou legislativou určující možnosti provozu vysokých škol

Provoz kolejí:

 • Koleje fungují v omezeném provozu podle platné legislativy

Provoz Knihovny:

 • Univerzitní knihovna a fakultní studovny jsou uzavřeny pro veřejnost, půjčování knih je možné po individuální dohodě.
 • Fakultní studovny jsou pro účely samostudia otevřeny studentům. Maximální počet současně přítomných studentů určí Univerzitní knihovna v závislosti na velikosti studovny a aktuálně platné legislativě.

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také usneseními Vlády ČR, opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub