Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby do AS PřF OU na funkční období 2021-2024 - v termínu 8. - 12. března 2021

Akademický senát PřF Ostravské univerzity vyhlašuje volby pro období 2021 – 2024
The Academic Senate of the FS UO is calling an election for the period 2021 – 2024

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2021 – 2024. Volby se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech 8. března 2021 – 12. března 2021.

The Academic Senate of the Faculty of Science at the University of Ostrava is calling an election into the Academic Senate of the Faculty of Science at the University of Ostrava for the period 2021 – 2024. The elections will be held in the form of an electronic vote on 8.3.2021 – 12.3.2021.


Harmonogram / Schedule

21. 1. 2021Zveřejnění harmonogramu voleb na Portálu OU.
Publishing the elections schedule on the portal OU.
26. 1. 2021Zveřejnění seznamu oprávněných voličů (zveřejnění na portále a vyvěšení na nástěnkách AS PřF OU).
Announcing the list of entitled voters (publishing on the portal and AS FS UO notice boards).
2. 2. 2021Mezní termín pro podání námitek proti správnosti zveřejněných volebních seznamů.
Deadline for entering a caveat against the correctness of the published election lists.
9. 2. 2021Vypořádání námitek proti správnosti zveřejněných volebních seznamů.
Deadline for settling all caveats against the correctness of the published election lists.
8. 2. 2021 – 19. 2. 2021
do 14:00 / until 14:00
Příjem návrhu kandidátů do voleb. Kandidát je navržen na formuláři přílohy tohoto harmonogramu.
Accepting proposals for candidates. A candidate is proposed on a form attached to this schedule.
23. 2. 2021Zveřejnění kandidátních listin.
Candidates lists published.
8. 3. 2021 – 12. 3. 2021Průběh vlastních voleb.
The elections are held.
15. 3. 2021Zveřejnění výsledků.
Results published.
22. 3. 2021Mezní termín pro podání stížnosti proti volbám.
Deadline to enter caveats against the elections.
29. 3. 2021Mezní termín pro vypořádání stížností proti volbám.
Deadline for settling all caveats against the elections.

Návrh kandidátů / Proposal for candidates

Návrh kandidátů proběhne dle Volebního řádu AS PřF OU v písemné formě. K návrhu bude použit vzor pro návrh kandidáta do AS PřF OU. Vzor pro návrh kandidáta je dostupný na portálu v sekci Dokumenty ⇒ Dokumenty / Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / Akademický senát PřF / Volby do AS PřF OU a AS OU / 2021-01 Volby do AS PřF na funkční období 2021-2024. Návrh kandidáta se vyplňuje v českém nebo anglickém jazyce.

Návrhy je nutno doručit do termínu dle harmonogramu. Návrhy se předkládají na podatelnu OU (budova rektorátu) v zalepené obálce označené „Volby AS PřF OU 2021 - 2024“ (poštou nebo osobně, rozhodující je datum a čas přijetí na podatelnu).

The proposal for candidates will be in compliance with the Elections Regulations of the AS FS UO in a written form. The proposal will be made in a template for a proposal of a candidate into the AS FS UO. The template is available in portal in section Documents ⇒ Dokumenty / Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / Akademický senát PřF / Volby do AS PřF OU a AS OU / 2021-01 Volby do AS PřF na funkční období 2021-2024. The candidate's proposal is filled in in Czech or English.

The proposals need to be delivered according to the schedule. The proposals are delivered at the registry office of the UO (Rector’s office) in a sealed envelope labelled „Volby AS PřF OU 2021 - 2024“ (by post or in person; the decisive deadline is the time and date of the delivery to the registry office)


Průběh voleb / Course of the elections

Volby proběhnou elektronicky přes portálový systém „Akademické eVolby“.

The elections will take place in an electronic form in the portal system „Akademické eVolby“.

Výsledky voleb jsou dostupné na Portálu OU, v sekci Dokumenty.
Přírodovědecká Fakulta/Fakultní dokumenty/Akademický senát PřF/Volby do AS PřF OU/2021-01 Volby do AS PřF OU na funkční období 20201-2024

The elections result is available in Portal OU, in Documents section, at 
Přírodovědecká Fakulta/Fakultní dokumenty/Akademický senát PřF/Volby do AS PřF OU/2021-01 Volby do AS PřF OU na funkční období 20201-2024


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2021