Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

VP3 leader / excelentní pracovník 2 projektu LERCO, v případě uchazeče s titulem doc./prof. může být také rozšířeno o odpovídající akademickou pozici docenta/profesora na Katedře fyziky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP3 leader / excelentní pracovník 2 projektu LERCO (m/ž), v případě uchazeče s titulem doc./prof. může být také rozšířeno o odpovídající akademickou pozici docenta/profesora na Katedře fyziky

Jedná se o nové pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Life Environment Research Center Ostrava (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 3 (Modelování a simulace), Hlavní aktivita 3 (Molekulární modelování).

Předpokládaný nástup

 • 1. ledna 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 50 % (případně dle dohody)

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně, minimálně 10 let praxe ve výzkumu
 • Ph.D. v oboru chemické fyziky, fyzikální chemie, biofyziky, strukturní biologie nebo příbuzném oboru
 • angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem, minimální úroveň B2
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)
 • dlouhodobé dosahování špičkového vědeckého výkonu v oblasti molekulárního modelování, výpočetní chemické fyziky či biofyziky (zastoupení publikací ve špičkových časopisech daného oboru jako první nebo korespondenční autor; k datu nástupu alespoň 50 publikací v impaktovaných časopisech, alespoň 2000 citací a H-index dle WoS minimálně 20)
 • výzkum pomocí molekulárního modelování v oblastech biofyziky nebo strukturální biologie výhodou
 • ochota spolupracovat s výše uvedenými VP1 „Molekulární biologie a genomika“ a VP2 „Biochemické a biofyzikální metody analýzy biologických systémů“
 • zkušenosti s vedením Ph.D. studentů (alespoň jeden úspěšný absolvent), popř. diplomových prací a předmětů doktorského studia
 • zkušenosti s návrhy vědeckých projektů (alespoň dva úspěšné vyřešené projekty u národní grantové agentury nebo srovnatelné úrovně jako hlavní řešitel)
 • mezinárodní zkušenosti (doložitelná alespoň roční postdoktorská stáž na renomovaném zahraničním pracovišti, zavedené mezinárodní spolupráce doložitelné společnými publikacemi)
 • komunikace v českém jazyce alespoň na úrovni B1

Popis pracovního místa

 • vedení výzkumného týmu v oblasti molekulárního modelování, určování směru výzkumné činnosti
 • koordinace vědecké činnosti dalších členů týmu pro HA3 (hlavní aktivita 3) ve Výzkumném programu 3 (VP3) „Modelování a simulace“ projektu LERCO a se zahraničními výzkumníky
 • samostatné řešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v oboru molekulárního modelování a vývoje silových polí
 • iniciace a koordinace výzkumných projektů
 • aktivní publikační činnost
 • zodpovědnost za výstupy a plnění indikátorů VP3 v HA3
 • mentoring juniorních pracovníků a doktorandů podílejících se na řešení HA3
 • koordinace spolupráce s VP1 „Molekulární biologie a genomika“, VP2 „Biochemické a biofyzikální metody analýzy biologických systémů“ a popř. dalšími

V případě rozšíření místa na akademického pracovníka dále:

 • vedení disertačních a diplomových pracích, oponování závěrečných prací,
 • vedení předmětů doktorského studia, popř. podíl na vedení výuky předmětů navazujícího magisterského studia.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Požadované dokumenty (v českém či anglickém jazyce):

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 20. listopadu 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět vyhlašovatele zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107