Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

VP3 klíčový pracovník projektu LERCO, v případě uchazeče s titulem Ph.D./doc./prof. může být také rozšířeno o odpovídající akademickou pozici odborného asistenta/docenta/profesora na katedře

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP3 klíčový pracovník projektu LERCO (m/ž), v případě uchazeče s titulem Ph.D./doc./prof. může být také rozšířeno o odpovídající akademickou pozici odborného asistenta/docenta/profesora na katedře

Jedná se o nové pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Life Environment Research Center Ostrava (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 3 (Modelování a simulace), Hlavní aktivita 3 (Molekulární modelování).

Předpokládaný nástup

 • 1. března 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 50 % (případně dle dohody)

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně, minimálně 5 let praxe ve výzkumu
 • Ph.D. v oboru chemické fyziky, fyzikální chemie, biofyziky, strukturní biologie nebo příbuzném oboru
 • angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem, minimální úroveň B2
 • EU research level: R2 – Recognized/R3 – Established researcher
 • dlouhodobé dosahování špičkového vědeckého výkonu v oblasti molekulárního modelování, výpočetní chemické fyziky či biofyziky (zastoupení publikací ve špičkových časopisech daného oboru jako první nebo korespondenční autor; k datu nástupu alespoň 30 publikací v impaktovaných časopisech, alespoň 1000 citací a H-index dle WoS minimálně 15)
 • výzkum pomocí molekulárního modelování v oblastech biofyziky nebo strukturální biologie v aktivitách HA3 (hlavní aktivita 3) ve Výzkumném programu 3 (VP3) „Modelování a simulace“ projektu LERCO výhodou
 • ochota spolupracovat s VP1 „Molekulární biologie a genomika“ a VP2 „Biochemické a biofyzikální metody analýzy biologických systémů“
 • mezinárodní zkušenosti (doložitelné postdoktorské stáže v celkové době trvání alespoň dva měsíce na renomovaném zahraničním pracovišti, zavedená mezinárodní spolupráce doložitelná společnou publikací)
 • zkušenosti s vedením vědeckých projektů (alespoň jeden úspěšně vyřešený projekt u národní grantové agentury nebo srovnatelné úrovně jako hlavní řešitel)
 • zkušenosti s vedením studentů (alespoň jeden úspěšný absolvent)
 • schopnost komunikace v českém jazyce na úrovni B1

V případě rozšíření místa na akademického pracovníka dále:

 • zkušenosti s vedením vysokoškolských kvalifikačních prací
 • zkušenosti s vedením předmětů bakalářského a magisterského studia

Popis pracovního místa

 • samostatné řešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v oboru molekulárního modelování a vývoje silových polí
 • spolupráce ve výzkumném týmu a se zahraničními výzkumníky
 • podíl na přípravě výzkumných projektů
 • aktivní publikační činnost v oblasti HA3
 • mentoring doktorandů podílejících se na řešení HA3

V případě rozšíření místa na akademického pracovníka dále

 • vedení diplomových a popř. dizertačních prací, oponování závěrečných prací
 • vedení předmětů doktorského a navazujícího magisterského studia

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Požadované dokumenty (v českém či anglickém jazyce)

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 16. února 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět vyhlašovatele zrušeno či opakováno.

logolink

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107