Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Samostatný výzkumník III v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • samostatný výzkumník III v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

Výše uvedené pracovní místo bude obsazeno v rámci projektu "REFRESH - Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries", reg. č. CZ.10.3.01/00/22_003/0000048, operační program Spravedlivá transformace, Social Lab 1 Governance of Sustainability Transition a to zahraničním nebo českým vědeckým pracovníkem s vynikajícími vědeckými výsledky mezinárodního rozsahu v oblasti sociální geografie, urbánního, lokálního a regionálního rozvoje a/nebo v oblasti tranzice k udržitelnosti a governance s vysokým přínosem pro tuto zkoumanou oblast výzkumu.

Systemizované místo

 • výzkumník IV (neakademický pracovník)

Popis pracovní náplně

 • samostatný výzkumník určuje směr výzkumných, vývojových a inovačních činností v příslušné oblasti
 • řeší náročné výzkumné úkoly se zásadním významem v dané oblasti v mezinárodním měřítku, významně přispívá k rozvoji oboru
 • aktivně publikuje podle požadavků oboru
 • koordinuje/vede vědecko-výzkumnou činnost v oblasti sociální geografie a/nebo transformace udržitelného rozvoje

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • držitel titulu profesor nebo držitel titulu docent (jmenování udělené mimo ČR musí být uznáno v souladu s platnými předpisy ČR nebo příslušnými mezinárodními smlouvami)
 • doktorský titul (Ph.D.) v oboru sociální geografie nebo příbuzném oboru (v případě získání doktorského titulu v zahraničí bude vyžadováno uznání zahraničního vysokoškolského titulu)
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R3 - Established/R4 - Leading (research group), alespoň 10 let praxe ve výzkumu po získání Ph.D.
 • samostatný výzkumník s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti sociální geografie a studií urbánního, místního a regionálního rozvoje a/nebo studií transformace udržitelného rozvoje a řízení
 • hluboké znalosti a pracovní schopnosti v oblasti ekonomické geografie, statistických metod a GIS jsou preferovány
 • pro FORD 1,3,5: 4x Jimp, pro FORD6: min. 8 publikací typu Jimp, Jsc, B, C, kdy výstupy jsou srovnatelné s výzkumem na mezinárodní úrovni (za významnější se považují ty publikace, kde je daný výzkumník/pracovník hlavním autorem, případně časopisy Q1 a Q2; u FORD 3, 5 a 6 možný přepočet 1xB = 4x Jimp, nicméně kniha musí být vydána u vydavatelství s odpovídající vědeckou reputací), mohou být zahrnuty odkazy na předtisky, jsou-li volně dostupné (předtisky by měly být řádně odkazovány a měl by být poskytnut buď odkaz na předtisk, nebo DOI
 • H-index výzkumníka min. 3 (FORD 1,3,5), 2 WOS/4 Scholar (FORD6). Případně doložitelných 35 citací vlastních prací
 • doložitelné zapojení do projektů základního/aplikovaného/smluvního výzkumu nebo rozvojových projektů (min. 2 projekty), případně realizace zahraničních stáží v souhrnné délce 3 měsíců
 • plynulá angličtina min. úroveň B2, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatný, zodpovědný a kreativní přístup k práci

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100%

Předpokládané datum nástupu

 • 1. května 2024 (nebo dle dohody), pracovní poměr na dobu určitou

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU a podmínkami projektu REFRESH pro pozici Samostatného výzkumníka III, úvazek 100% = 65 000,- Kč před zdaněním + odměny za dosažené cíle

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • anglický (uchazeči ze zahraničí)
 • český (uchazeči z ČR)

Požadované dokumenty (v anglickém jazyku):

Přihlášky:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 31. března 2024. Přihlášky zaslané jiným způsobem nebudou přijaty.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Pracovní pozice byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048, Operační program Spravedlivá transformace.

Věcné informace je možné získat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu , vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, vedoucí Výzkumného programu Social Lab 1, projekt REFRESH.

Formální informace lze získat na personálním oddělení: .

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107