Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry informatiky a počítačů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • vedoucí katedry informatiky a počítačů
    s nástupem od 1. července 2015 (nebo dle dohody)

Výběrová řízení na pozice vedoucích kateder jsou pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče jsou i výběrovým řízením na místo prof./doc. se zaměřením na odbornost dané katedry.

Požadavky:

  • docent – úspěšné ukončení habilitačního řízení,
  • profesor – úspěšné ukončení řízení ke jmenování,
  • pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové a organizační schopnosti,
  • předložení koncepce rozvoje pracoviště
  • doložení lustračního osvědčení a čestného prohlášení - splnění podmínek pro výkon funkce podle zákona č. 451/1991 Sb., (zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971; od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení)

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací, scientometrickými parametry a koncepcí rozvoje pracoviště doručte nejpozději do 21. května 2015.

Přihlášky zaslané emailem nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107