Vědkyní | vědcem na vysoké na zkoušku

Rádi bychom vám, a především vašim nadaným studentkám a studentům se zájmem (nejen) o přírodovědné obory, nabídli možnost zapojení do projektu „Vědcem na vysoké na zkoušku“, který podpořilo statutární město Ostrava. Projekt je platformou pro talentované středoškoláky, kteří chtějí studovat vysokou školu a řeší své budoucí zaměření.

Z naší nabídky mohou vybírat nejen milovnice a milovníci přírodních věd. Spolu s našimi katedrami jsme připravili individuální témata z oblastí biologie, geografie, informatiky či matematiky.

Co můžeme středoškolákům nabídnout?

Reálné seznámení se základy vědecké práce napříč všemi stupni výzkumu (časové vymezení je orientační). Zapojené středoškolačky a zapojení středoškoláci navíc získají podklady třeba pro svou práci v rámci tradiční Středoškolské odborné činnosti (SOČ):

  • Naučí se navrhnout design vědecké studie
  • Osvojí si metodiku vědecké práce v terénu
  • Osvojí si metodiku práce v laboratoři
  • Naučí se metody analýzy získaných dat
  • Vyzkoušejí si veřejnou prezentaci svých výsledků

Samozřejmostí je vedení studentek a studentů mentory, kteří jim „ušijí“ výzkumný záměr na míru. Veškerý materiál i pomůcky (pomůcky pro sběr, laboratorní vybavení, software pro zpracování dat) k realizaci výzkumu přitom budou mít účastníci zdarma. Hradit navíc nebudou ani náklady spojené s prací v terénu (cestovné a ubytování). V případě dosažení skvělého výsledku u konkrétních výzkumů pomůžeme nad rámec projektu s jejich publikací ve vědeckých časopisech (právě podobné výstupy se v minulosti u projektů s účastí středoškolaček a středoškoláků podařilo dotáhnout do úspěšného konce). Studenti, kteří se rozhodnou studovat na naší Přírodovědecké fakultě, pak získají cenné kontakt s našimi vědci i vědeckou komunitou.

Komu je nabídka určena?

Každému, kdo se přihlásí a zaujme. Komise složená z vedoucích individuálních témat vybere 10 zájemců. Právě s nimi pak budou vedoucí dále pracovat a zajistí jim coby mentoři individuální péči po celou dobu běhu projektu.

Jak se mohou středoškoláci zapojit?

Pokud vás naše nabídka zaujala, rádi bychom vás požádali o výběr nadané studentky či nadaného studenta z vaší školy se zájmem o témata spjatá s biologií, geografií, informatikou či matematikou a vyplnění online registračního formuláře do 30. června 2024.

V případě dotazů se obraťte na hlavního koordinátora projektu Mgr. Stanislava Ožanu, Ph.D. (). Ze zaslaných materiálů pak bude vybráno 10 adeptů a přihlášení budou o rozhodnutí komise informováni.

FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2024