Kompetence kontaktní osoby pro integraci studentů se specifickými potřebami do studia na OU

Kontaktní osoba pro integraci studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě má odborné předpoklady a dobrou orientaci v oblasti specifických potřeb osob se sluchovým, zrakovým nebo těžkým tělesným postižením a zejména vykonává následující činnosti:

 • Zajišťuje co nejširší informovanost veřejnosti o nabídce studijních oborů na OU pro osoby se specifickými potřebami.
 • Pomáhá uchazečům a studentům se specifickými potřebami orientovat se v nabídce studijních programů a oborů.
 • Informuje o příloze k přihlášce, v níž žádá uchazeč o zohlednění svého zdravotního specifika.
 • Spolupracuje s pedagogickými poradci a vedoucími příslušných kateder při modifikaci přijímací zkoušky.
 • Komunikuje se studijním oddělením a s vyučujícími ve věci vnímání a pochopení specifických potřeb uchazeče a studenta v jednotlivých předmětech.
 • Identifikuje specifické potřeby studenta při studiu a seznámí s nimi všechny zainteresované zaměstnance OU.
 • Nabízí postupy s ohledem na nároky uchazeče či studenta se specifickými potřebami.
 • Spolupracuje s pedagogickými poradci při:
  • volbě studijního oboru
  • tvorbě osobního studijního plánu
  • řešení technických a organizačních záležitostí, např. zajištění nezbytné literatury pro dohodnuté předměty osobního plánu, zajištění tlumočnictví znakové řeči, zapisovatelské činnosti, zajištění kompenzačních pomůcek, zajištění speciálního režimu při vykování zkoušky nebo testu, atd.
  • zajištění dostupné specifické didaktické technologie apod.
 • Podílí se na tvorbě a realizaci kurzů pro osoby se specifickými potřebami.
 • Nabízí uchazečům se specifickými potřebami účast v kurzech pro zájemce o studium na OU, zejména v kurzech určených osobám se specifickými potřebami.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016