Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 1. a 2. stupně základních škol a středních škol a další pedagogičtí pracovníci a rodiče se zájmem o práci s nadanými žáky.
Doba trvání / hodinová dotace:20 hodin
Cena:7000 Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Přírodovědecká fakulta OU, katedra fyziky, budova C, vstup z ulice Bráfova. Číslo místnosti bude upřesněno.
Termíny kurzu: vždy v pátek od 15.00 do 17:25
23. února 2024
1. března 2024
15. března 2024
5. dubna 2024
12. dubna 2024
26. dubna 2024
3. května 2024
17. května 2024
Číslo akreditace:MSMT-7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Kurz je zaměřen na aktuální přístupy k edukaci nadaných žáků na všech stupních škol. Kurz účastníkům nabízí seznámení s pedagogickými činnostmi, nutnými pro zvládnutí edukačních a osobnostních specifik práce s nadanými žáky. Účastníci kurzu budou seznámeni se způsoby nominace a identifikace nadaných žáků, s organizací práce s nadanými žáky ve škole a s vhodnými a rozvíjejícími aktivitami pro nadané žáky, které se opírají o respektované koncepce talentu a nadání. Po absolvování kurzu bude účastník schopen nominovat nadané žáky ve třídě, bude znát jejich potřeby a specifika včetně typologie nadaných žáků, bude schopen využívat moderní vzdělávací strategie pro efektivní výuku nadaných. Důležitým prvkem kurzu je možnost navázání spolupráce mezi jeho účastníky napříč vzdělávacími stupni a navázání spolupráce s odborníky z praxe.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu/faktura
Vyučující:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.,
PaedDr. Jiří Rozehnal,
Ing. Tomáš Blumenstein,
Ing. Hana Kalusová,
Mgr. Marie Slavíčková
Plán studia / rámcový harmonogram:Obsahově je kurz zaměřen na následující oblasti:
 • Tradice a historie podpory nadání.
 • Modely talentu a nadání.
 • Typologie nadaných, typy inteligence.
 • Světové a evropské koncepce nadání.
 • Pojem inteligence versus nadání.
 • Kreativita, invence, motivace nadaných a jejich podpora v současné škole.
 • Identifikační strategie nadaných žáků, kdo nominuje.
 • Projevy nadaných žáků ve třídě a jejich řešení.
 • Vhodné a nevhodné přístupy učitelů k nadaným žákům, příprava učitele.
 • Edukační potřeby nadaných žáků.
 • Sociálně-emocionální problémy nadaných žáků.
 • Inkluze jako fenomén školství – jaké místo mají nadaní žáci?
 • Praktická doporučení pro práci s nadanými žáky.

Harmonogram soubor pdf 0,60 MB