OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (12)
Specializační studium (1)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (3)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (3)
Kurzy pro přijaté studenty (3)
Moduly (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

 • Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
  Kurz bude zaměřen na představení gamifikace a game-based learningu jako nových výukových metod, které účinně propojují formální výuku (ve škole) s neformálním vzděláváním žáků ve volném čase. Jedná se o zabudování strategie skóre systému (každý učitel uděluje nějakým způsobem „bonusy“ v podobě červených bodů, malých známek atd.) do herního příběhu, který žáci hrají ve volném čase. V rámci příběhu plní různé úkoly, a to nejen doma, ale ve svém okolí-například musí vypočíst GPS souřadnice nějaké zprávy, tu pak jít někde v okolí školy najít, rozluštit a splnit úkol. Plnění úkolů je pak ve hře posouvá dále do dalších úrovní. Tato metoda má celou řadu výhod:
  • nenarušuje plnění ŠVP, protože realizace je v mimoškolním čase,
  • vybízí k mezipředmětovým vazbám (umístění indicií může být doprovázeno informacemi o historii místa, nebo jeho geografické lokaci, úkoly mohou být i dlouhodobé – například na daném místě získají semínka rostliny, kterou pak doma musí vypěstovat atd.),
  • posiluje spolupráci školy a rodiny – rodiče mohou být do příběhu funkčně zapojeni,
  • vytváří prostředí pro nadané žáky i žáky slabší (různorodost úkolů dá prostor pro seberealizaci každého jednotlivce), navíc děti mohou plnit úkoly v týmech a posiluje kolektiv,
  • rozvíjí zájem obecně o dění kolem sebe, speciálně pak pokud jsou úkoly zaměřené přírodovědně, rozvíjí polytechnické myšlení žáků,
  • konfrontace s realitou je učí vidět mezi jevy vzájemné vazby, sekundárně se mohou dovědět o celé řadě dalších zajímavostí,
  • rozvíjí fantazii dětí,
  • vytváří „živou atmosféru“ ve třídě, kdy dobrý příběh vtáhne do děje každého žáka bez nutnosti „povinovat je“ plněním nějakých úkolů.

   
 • Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
  Víte, že o chuti čokolády rozhoduje také velikost částic, ze kterých se skládá? Kurz je zaměřen na problematiku stanovení distribuce velikosti částic pomocí rozptylu světla. Účastníci kurzu se teoreticky seznámí s technikami, které lze použít k měření velikosti v suspenzi či v pevném (suchém) stavu. Praktické ukázky budou směřovány na měření pomocí laserové difrakce, kde měříme částice do velikosti 2 mm. Proměříme vzorky tzv. suchou, resp. mokrou cestou. Další metoda se nazývá dynamický rozptyl světla a stanovíme distribuci velikosti v řádu mikro, resp. nanometrů. Doplňujícím měřením bude určení tzv. zeta potenciálu, který je důležitým parametrem ve vztahu ke stabilitě suspenzí. Účastníci kurzu si mohou přinést libovolný práškový materiál, jehož distribuci velikosti částic změříme pomocí výše uvedených technik. Jedním z cílů je kriticky posoudit jednotlivé metody a vybrat tu správnou. Nebo ještě lépe, najít takové originální řešení úpravy vzorku, který povede k nejlepším výsledkům.
   
 • Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
  Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol je jednodenní vzdělávací akce s mnohaletou tradicí. Hlavní náplní Semináře jsou odborné přednášky cílené na doplnění znalostí učitelů matematiky a získávání námětů na inovaci v jejich učitelské praxi se zaměřením na rozvíjení praktických dovedností, nové moderní technologie ve vzdělávání, nové přístupy, metody a pohledy. Účastníci jsou taktéž seznamováni s novými učebnicemi, učebními pomůckami, jsou jim představovány soutěže pro matematické talenty i další vhodné akce a aktivity v oblasti matematiky určené pro žáky středních a základních škol. Přednášející jsou významní odborníci z celé České republiky.
   
facebook
rss
social hub