Projekty a granty
Vliv porozity na výsledky charakterizace porézních uhlíkatých materiálů pomocí termoporometrie
Id projektuSGS08/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Lucie Kořená
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou předloženého projektu bude sledování a posouzení vlivu porozity, tj. velikosti a tvaru pórů, na výsledky charakterizace porézních uhlíkatých materiálů pomocí DSC termoporometrie (TPM). Bude připravena série vhodných modelových uhlíkatých materiálů disponujících póry různých velikostí a tvarů. Připravené uhlíkaté materiály budou detailně charakterizovány vybranými technikami používanými právě ke sledování porézních vlastností vzorků - sorpcí dusíku, SEM a TEM či rtuťovou porozimetrií. Následně budou připravené vzorky proměřeny metodou TPM. Na základě výsledků TPM měření a výsledků ze sorpce dusíku, SEM, TEM a rtuťové porozimetrie bude možné vyhodnotit, jakým způsobem jsou TPM výsledky ovlivněny velikostí a tvarem pórů uhlíkatých materiálů. Získané informace budou využity k návrhu optimalizace TPM měření uhlíkatých materiálů.