Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie

Studijní programBiologie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializacedoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Biologie poskytuje postgraduální vzdělávání absolventům biologických a příbuzných přírodovědných oborů. Je zaměřen na studium biologické diverzity, coby výsledku evolučních a ekologických procesů, včetně studia dopadů antropogenních vlivů. Předmětem studia je sledování a hodnocení rozmanitosti projevů živého světa na všech jeho úrovních (od molekulární a buněčné až po úroveň společenstev) ve všech fylogenetických skupinách. Vedle prohlubování teoretických znalostí je studium koncepčně rozšířeno o metodologický základ dílčích biologických disciplín dle specializačního zaměření disertační práce. Studium je čtyřleté, a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou (oborově specifickou dle specializace doktoranda) a obhajobou disertační práce. Témata disertačních prací vycházejí přednostně z aktuálních vědeckých projektů (grantů) řešených na pracovišti.

Co od vás očekáváme?

Principem doktorského studia je získání dovedností potřebných pro zahájení vlastní vědecké kariéry. Nejedná se tedy o výuku v pravém slova smyslu, ale o řešení zadaných výzkumných úkolů pod vedení zkušeného školitele. Očekáváme, že ze studenta během jeho studia vyroste vědec s vlastní invencí, a k tomuto cíli směřujeme naše pedagogicko-vědecké aktivity. Studiem nelze projít pasivním nasáváním znalostí. Očekáváme zájem, touhu po poznání a pracovitost, která je k úspěšnému absolvování nezbytná.

Co se naučíte?

Doktorandi budou systematicky připravováni k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci, osvojí si postupy a pravidla biologického výzkumu, metody zpracování výsledků a schopnost jejich prezentace na mezinárodních konferencích. Absolvent bude vybaven teoretickým základem a dovednostmi potřebnými k získávání finančních prostředků z grantových agentur, samostatnému zpracovávání vědeckých publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, a k vedení vlastního výzkumného týmu.

Kde a jak se uplatníte?

Cílem doktorského studia je připravit studenty na seberealizaci ve výzkumných institucích, jako jsou akademie věd, výzkumné ústavy a univerzity. Budoucí uplatnění na pozici adekvátní získanému vzdělání je závislé na píli, pracovitosti a úspěšnosti během studia. Dobří absolventi budou mít možnost usilovat o postdoktorandské pozice na jiných univerzitách, zejména v zahraničí.

Konkrétní pracovní pozice

  • vedoucí pracovník vědecko-výzkumných týmů;
  • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách;
  • odborný asistent na vysoké škole

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma je nabízena zaměstnaným zájemcům. Student nepobírá stipendium.

Přijímací řízení

12
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.