Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie

Studijní programBiologie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializacedoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Biologie poskytuje postgraduální vzdělávání absolventům biologických a příbuzných přírodovědných oborů. Je zaměřen na studium biologické diverzity, coby výsledku evolučních a ekologických procesů, včetně studia dopadů antropogenních vlivů. Předmětem studia je sledování a hodnocení rozmanitosti projevů živého světa na všech jeho úrovních (od molekulární a buněčné až po úroveň společenstev) ve všech fylogenetických skupinách. Vedle prohlubování teoretických znalostí je studium koncepčně rozšířeno o metodologický základ dílčích biologických disciplín dle specializačního zaměření disertační práce. Studium je čtyřleté, a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou (oborově specifickou dle specializace doktoranda) a obhajobou disertační práce. Témata disertačních prací vycházejí přednostně z aktuálních vědeckých projektů (grantů) řešených na pracovišti.

Co od vás očekáváme?

Principem doktorského studia je získání dovedností potřebných pro zahájení vlastní vědecké kariéry. Nejedná se tedy o výuku v pravém slova smyslu, ale o řešení zadaných výzkumných úkolů pod vedení zkušeného školitele. Očekáváme, že ze studenta během jeho studia vyroste vědec s vlastní invencí, a k tomuto cíli směřujeme naše pedagogicko-vědecké aktivity. Studiem nelze projít pasivním nasáváním znalostí. Očekáváme zájem, touhu po poznání a pracovitost, která je k úspěšnému absolvování nezbytná.

Co se naučíte?

Doktorandi budou systematicky připravováni k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci, osvojí si postupy a pravidla biologického výzkumu, metody zpracování výsledků a schopnost jejich prezentace na mezinárodních konferencích. Absolvent bude vybaven teoretickým základem a dovednostmi potřebnými k získávání finančních prostředků z grantových agentur, samostatnému zpracovávání vědeckých publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, a k vedení vlastního výzkumného týmu.

Kde a jak se uplatníte?

Cílem doktorského studia je připravit studenty na seberealizaci ve výzkumných institucích, jako jsou akademie věd, výzkumné ústavy a univerzity. Budoucí uplatnění na pozici adekvátní získanému vzdělání je závislé na píli, pracovitosti a úspěšnosti během studia. Dobří absolventi budou mít možnost usilovat o postdoktorandské pozice na jiných univerzitách, zejména v zahraničí.

Konkrétní pracovní pozice

  • vedoucí pracovník vědecko-výzkumných týmů;
  • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách;
  • odborný asistent na vysoké škole

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma je nabízena zaměstnaným zájemcům. Student nepobírá stipendium.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

12
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.