Přírodní vědy v podzimních barvách bavily i vzdělávaly

logolink

Hned na začátku října pořádala katedra matematiky exkurzi do IQ parku v Liberci. Jednalo se o den plný zážitků pro studenty a pedagogy naší fakulty. IQ park v Liberci je interaktivním centrem poznávání, v němž lze u vystavených exponátů pomocí her, experimentování a logického uvažování porozumět podstatě jevů kolem nás. Každý z exponátů je doplněn tabulkou s informacemi, pomocí kterých je vysvětleno jak daný jev demonstrovat. V prvním podlaží se nachází zrcadlový labyrint, šikmá místnost, rotující válec a sekce zaměřená na experimenty s vodou, kde nechyběly exponáty jako vodní kaskáda, vodní pumpy, vodojem, vodní elektrárna, či Archimédova spirála. Druhé podlaží je rozděleno do dvou hlavních částí, první je zaměřena na fyzikální a matematické pokusy a druhá na lidské tělo. Ve třetím podlaží si návštěvník porovná svou výšku s nejvyšším mužem planety, vyrobí vlastní elektřinu, vyzkouší sílu svého stisku, zkusí vyřešit několik hlavolamů a vyzkouší desítky dalších exponátů. Ve čtvrtém a posledním poschodí je možné prověřit si své tělo termokamerou, vyzkoušet princip seismogramu, prohlédnout Penroseův trojúhelník a mnoho dalšího, zkrátka, čtvrté poschodí je zaměřeno na světlo a barvy. Byl to úžasný zážitek ze světa vědy, techniky a přírodních věd!

Další akcí, tentokrát ze světa informatiky a počítačů, byla akce „Rails Girls“, která se uskutečnila ve Vědecko-technologickém parku Ostrava. Hlavním úkolem akce bylo seznámit účastnice s platformou Ruby on Rails a pomoci jim vytvořit jejich první webovou aplikaci. Tato akce, výhradně určená osobám něžného pohlaví, byla vícedenní. Jeden den se holkám na notebooky nainstalovalo potřebné vývojové prostředí a dostaly programátorské minimum v podobě úvodní přednášky, druhý den pak byly všechny rozděleny do týmů po 3 lidech. Každá skupinka měla svého kouče, který je učil vytvořit jejich první webové aplikace. Jako rozptýlení pak posloužil telemost do Istanbulu, kde se ve stejnou dobu akce „Rails Girls“ konala také. Holky hodnotily akci jako velmi povedenou a některé byly tak nadšené, že v programování chtějí určitě pokračovat. Cíl akce byl tedy splněn a těšíme se zase na další pokračování „Rails Girls“ v příštím roce.

Chemický svět v říjnových akcích hostil nejen středoškoláky, talentované v chemii, ale i učitele chemie.
Ve Středisku přírodovědců v Ostravě - Porubě se uskutečnila přednáška pro žáky nadané v chemii, kteří se chystají i na chemickou olympiádu. Šlo o studenty gymnázií z celého Moravskoslezského kraje, kteří byli během celé přednášky velmi aktivní, a bylo vidět, že mají na chemii opravdu talent. Cílem přednášky na téma Redoxní děje bylo spojit chemické pokusy s teoretickými úkoly. Vypadá to, že MS kraj bude opět v chemických soutěžích bodovat, protože šikovných chemických talentů máme dost.
Přednáška pro učitele chemie z praxe k Inovaci výuky chemie byla reakcí na výzkumná šetření, v nichž bylo zjištěno, že odpovědi žáků na otázky z praxe jsou spíše neuspokojivé a proto je třeba hledat nové metody a formy monotématické výuky. V první části přednášky byli učitelé seznámeni s několika motivačními pokusy zaměřenými na elektrolýzu. Naučili se provádět elektrolýzu v mikroaparatuře z injekční stříkačky a využívat elektrolýzu ke kreslení a pokovování. Ve druhé části přednášky byl prezentován ucelený blok na téma kuchyňské soli, který sestával z chemických pokusů, zajímavostí o chloridu sodném i motivačních příkladů. Na závěr byli učitelé seznámeni se zadáním 1. kola korespondenčního kurzu chemie (KORCHEM), který je rovněž zaměřen na kuchyňskou sůl.
Třešinkou na „chemickém“ dortu byla na konci října přednáška špičkového pedagoga chemika prof. RNDr. Miroslava Prokši, Ph.D., který se ve své přednášce věnoval aktuálním trendům zpětnovazebné informace o úrovni vědomosti žáků. Svou přednášku zaměřil na konceptuální příklady, divergentní úlohy a pojmové mapy. Všechny části jeho přednášky byly proloženy četnými konkrétními příklady možnosti řešení zadaných úloh a problémů. Poukázal především na potřebu pochopení učiva v širších souvislostech. Jeho motivující, inspirující a zároveň i zábavnou přednášku se zájmem vyslechli studenti učitelství různých kombinací oborů v rámci Přírodovědecké fakulty OU.

Svět matematiky prezentoval krásu a užitečnost této královny věd také několika říjnovými akcemi. Kromě již zmíněné exkurze do IQ parku Liberec se uskutečnily na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty OU tradiční přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu. Studenti ostravských středních škol se na těchto konzultacích připravují na hlavní kolo této olympiády, které pořádá Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF). Dále pomáhala katedra matematiky při vyhodnocování soutěžních prací 11. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu, který se konal na Wichterlově gymnáziu v Ostravě - Porubě. Na konci října se uskutečnilo setkání studentů matematických oborů s katedrou matematiky. Na tomto neformálním setkáním studenti diskutovali s pracovníky katedry o nejčastějších problémech při studiu, o možnostech vycestování do zahraničí, o tématech pro závěrečné práce a nejčastějších chybách těchto prací. Dále se dozvěděli o různých akcích a popularizačních aktivitách, do kterých se mohou při studiu aktivně zapojit.

Biologie a ekologie patří mezi nejatraktivnější obory ze světa přírodních věd a dokazuje to veliký zájem o akce z širokého spektra oborů, které do biologie a ekologie patří.
V polovině října se v obci Albrechtičky konal 24. ročník tradičního setkání algologů a přátel řas Chantransia, kterou letos pořádalo Life Science Research Center katedry biologie a ekologie naší Přírodovědecké fakulty. Zúčastnili se ho studenti biologických oborů od bakalářského po doktorský stupeň a také vědci zabývající se dlouhodobě problematikou řas. Náplní setkání byly bloky krátkých prezentací studentů, shrnující jejich dosavadní výzkumy a budoucí plány, které byly střídány delšími přednáškami zkušených algologů. Obohacením byla exkurze do nedaleké přírodní rezervace Kotvice spojená se sběrem vzorků, které byly následně mikroskopicky vyhodnoceny.
Druhá akce, tentokrát pro talentované středoškoláky z ostravských gymnázií, které baví biologie a ekologie, se konala v budově Přírodovědecké fakulty OU. Katedra biologie a ekologie připravila pro tyto studenty tři speciální přednášky s praktickými ukázkami z různých oblastí přírodních věd, které se na této katedře vyučují. V první přednášce se středoškoláci dozvěděli o životě horských smrků a problematice jejich růstu. Studenti si také vyzkoušeli rozbor fotosyntetických pigmentů metodou tenkovrstvé chromatografie. Druhá přednáška byla na téma evoluce tzv. anatomicky moderního člověka (Homo sapiens), což je dnešní člověk. Třetí přednáška proběhla v laboratoři ekotoxikologie, kde se studenti dozvěděli například co je to ekotoxicita a seznámili se s konkrétním využitím jednotlivých přístrojů a zařízení v této laboratoři.

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

IQ park LiberecIQ park LiberecIQ park LiberecIQ park LiberecIQ park LiberecIQ park LiberecPřednáška pro chemické talentyPřednáška pro chemické talentyPřednáška pro chemické talentyPřednáška pro chemické talentyPřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePřednáška pro učitele chemie z praxePříprava na matematickou olympiáduPříprava na matematickou olympiáduPříprava na matematickou olympiáduPříprava na matematickou olympiáduPříprava na matematickou olympiáduPříprava na matematickou olympiáduPříprava na matematickou olympiáduRails Girls 2013Rails Girls 2013Rails Girls 2013Setkání s osobností - didaktik chemie prof. Miroslav ProkšaSetkání s osobností - didaktik chemie prof. Miroslav ProkšaSetkání s osobností - didaktik chemie prof. Miroslav ProkšaSetkání s osobností - didaktik chemie prof. Miroslav ProkšaStudentská konference - katedra biologie a ekologieStudentská konference - katedra biologie a ekologieStudentská konference - katedra biologie a ekologieStudentská konference - katedra biologie a ekologieWorkshop pro biologiecké talentyWorkshop pro biologiecké talentyWorkshop pro biologiecké talentyWorkshop pro biologiecké talentyWorkshop pro biologiecké talentyWorkshop pro biologiecké talenty