Svět vědy míří do finále

logolink

Popularizace přírodovědných oborů v rámci projektu Svět vědy - záhadný i zábavný míří do cílové pásky, ale rozjetý maratón akcí konaných z tohoto projektu jakoby neměl konce...

Duben zasvěcen exkurzím pro naše studenty PřF OU

Ve dnech 11. až 12. dubna 2014 byla realizována exkurze do Zoo a planetária v hlavním městě České republiky.

17. dubna 2014 se uskutečnila exkurze do Technického muzea v Brně. Pro studenty Přírodovědecké fakulty byly připraveny dvě tematické prohlídky. Expozice „Od tamtamů k internetu“ začíná africkým signálním bubnem a provází celou historií vývoje sdělovací techniky, od prvních telefonů a telegrafů až k moderním přístrojům pro přenos zvuku a obrazu elektromagnetickými vlnami. Součástí tohoto bloku byl i desetiminutový film o vzniku telegrafu. Expozice „Technická herna“ není obvyklou expozicí, instalovaná zařízení umožňují návštěvníkům seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Studenti mohli s jednotlivými modely volně manipulovat, experimentovat a pochopit fyzikální děje. Při prohlídce muzea si dále mohli studenti prohlédnout expozice mikroskopů, parních strojů, kovolitectví nebo leteckých motorů.

Ve dnech 17. až 18. dubna 2014 se uskutečnila odborná exkurze pro vybrané studenty biologie na Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích. Všichni účastníci se seznámili s tím, jak pracuje konfokální mikroskop při studiu regulačních toků hormonů a jak vypadá buněčná kostra na modelových rostlinách. Dále viděli suspenzní kultury tabáku při zkoumání buněčných procesů na biochemické a molekulárně biologické úrovni. Velmi zajímavé byly analýzy aromatických vonných látek a jich význam v květech. Exkurze splnila všechny výukové cíle a díky perfektnímu výkladu zasvěcených odborníků obohatila naše vědění o rostlinách.

25. dubna 2014 se studenti katedry biologie a ekologie zúčastnili antropologicky zaměřené exkurze do Brna a okolí. V Brně dopoledne navštívili kostnici pod kostelem sv. Jakuba. Kostnice obsahuje pozůstatky asi 50 tisíc středověkých a raně novověkých obyvatel Brna, kteří do ní byli již před několika staletími přesunuti z rozsáhlého přeplněného hřbitova, který se nacházel okolo kostela sv. Jakuba. Kostnice je součástí prohlídkových okruhů brněnského podzemí a po pařížských katakombách je druhá největší v Evropě. Odpoledne pokračovali do nedalekých Bílovic nad Svitavou, odkud podnikli pěší exkurzi do jižní části Moravského krasu v délce asi 17 km. Cestou navštívili dvě významná moravská paleolitická naleziště. Prvním z nich je jeskyně Švédův stůl, kde byly roku 1905 nalezeny fosilní pozůstatky člověka neandrtálského (jeskyně je jedním ze tří našich nalezišť fosilií tohoto člověka) z doby před více než 50 tis. lety. Druhou lokalitou, kterou navštívili, je jeskyně Pekárna, známá jako naše nejvýznamnější naleziště mobilního umění kultury magdalenienu z konce doby ledové (stáří asi 12-14 tis. let). V jeskyni se nachází rovněž replika nástěnné malby z jeskyně Altamira jako ukázka tzv. parietálního umění paleolitu, které jinak z našeho území chybí.

30. dubna 2014 se uskutečnila exkurze do Přírodovědného muzea ve Vídni. Studenti mohli volně procházet stálé i časově omezené expozice. Mezi nejznámější patří například Zvířecí loutna z mlhy nebo Chelyabinsk-Meteorit. Dále studenty zaujal také Sauriersaal, ještěří sál, ve kterém je vizualizován dopad asteroidu, který pravděpodobně přispěl k vyhynutí dinosaurů.

Přednášky pro akademiky i studenty

Seminář „Aplikace analýzy rozptylu v pedagogickém výzkumu“ se uskutečnil 1. dubna 2014. Doc. Habiballa seznámil akademické pracovníky a studenty učitelství s možnostmi statistické analýzy dat v pedagogice. Seminář byl zaměřen na analýzu rozptylu testování hypotéz a představení nástrojů pro analýzu dat. Praktické využití bylo vysvětleno na disertační práci přednášejícího při realizaci výzkumu aplikačního pojetí výuky teoretické informatiky.

3. dubna 2014 proběhla matematická přednáška profesora Michala Křížka na téma Kouzlo čísel: Od velkých objevů k aplikacím.

10. dubna 2014 se konala zajímavá akce, která vznikla díky dosavadním vazbám na absolventy katedry biologie a ekologie. Beseda s absolventy byla zaměřená na předávání zkušeností absolventů s jejich dalším studiem i s uplatněním v praxi. Upozornili naše stávající studenty na úskalí spojená s hledáním zaměstnání, platovým ohodnocením, představami a možnostmi seberealizace v různých sférách ochrany přírody, státní správy, v oblasti nakládání s odpady i s realizací ve vědě.

Popularizace přírodovědných oborů

10. dubna 2014 připravila katedra fyziky pro žáky ZŠ popularizační akci s různými experimenty. 24. dubna 2014 se katedra biologie a ekologie a katedra chemie prezentovaly díky atraktivnímu programu na Dni Země v Ostravě - Porubě. 30. dubna 2014 proběhly na obou budovách PřF OU popularizační akce Okénko do přírody (matematika - Jak se kdysi počítalo, fyzika - Netradiční experimenty z fyziky, chemie - Netradiční experimenty z chemie a informatiky - Možnosti a prostředky 3D počítačové grafiky) a přednášky z geografie.

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Seminář Aplikace analýzy rozptylu v pedagogickém výzkumu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUSeminář Aplikace analýzy rozptylu v pedagogickém výzkumu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPřednáška profesora na téma Kouzlo čísel Od velkých objevů k aplikacím<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUBeseda s absolventy katedry biologie a ekologie<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPopularizace fyziky pro žáky ZŠ<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPopularizace fyziky pro žáky ZŠ<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPopularizace fyziky pro žáky ZŠ<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPopularizace fyziky pro žáky ZŠ<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUBeseda s absolventy katedry biologie a ekologie<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUZoo Praha<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUZoo Praha<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPlanetárium Praha<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPlanetárium Praha<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUTechnické muzeum v Brně<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUTechnické muzeum v Brně<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUExkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUDen země<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUDen země<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUDen země<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUDen země<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUDen země<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUKostnice pod kostelem sv. Jakuba<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUKostnice pod kostelem sv. Jakuba<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUJeskyně Švédův stůl<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUJeskyně Altamira<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUJeskyně Pekárna<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUJeskyně Pekárna<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUOkénko do přírody - matematika<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUOkénko do přírody - informatika<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPřírodovědné muzeum ve Vídni<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPřírodovědné muzeum ve Vídni<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUPřírodovědné muzeum ve Vídni<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUOkénko do přírody - fyzika<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUOkénko do přírody - chemie<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUGeografické přednášky<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OUGeografické přednášky<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Beáta Sklářová, studenti a akademici PřF OU