Faculty of Science - Student Research Conference 2009

Dne 7. května 2009 se uskutečnila Faculty of Science - Student Research Conference 2009 (Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě), konaná pod záštitou doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., děkanky PřF OU.

Zájem studentů o prezentaci svých výsledků výzkumu přírodovědeckých disciplín na této konferenci byl velký - ve srovnání s loňskem šlo o trojnásobnou účast, a to nás velmi těší. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku konference.

Hodnotné ceny obdrželi účastníci díky sponzorům. Za sekci informatika si dovolujeme zejména vyzdvihnout firmu Tieto, která se kromě finanční podpory podílela svým zástupcem i na hodnocení příspěvků přímo v komisi a také na předávání ocenění i cen na slavnostním celofakultním vyhodnocení.

Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným studentům, vedoucím prací, kteří své studenty do SRC poslali a dobře připravili. Zvláštní poděkování náleží členům organizačního výboru konference i členům komisí v jednotlivých sekcích, kteří posoudili všechny příspěvky předem co se odbornosti a přínosu týče, vyhodnotili prezentaci a stanovili konečné umístění příspěvků.

FS-SRC 2009 skončila, ať žije FS-SRC 2010 - těšíme se na příští ročník, který bude určitě ještě lepší!

Výsledky:

UmístěníStudentVedoucí práce
Téma práce
Sekce S1 matematika
1. místo za odborný přínos příspěvkuBc. Martina StolařováProf. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Příklady neholonomních systémů

Sekce S2 fyzika
1. místoLadislav ŠigutDoc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Analýza schopnosti smrku ztepilého přizpůsobit se různým radiačním a teplotním podmínkám

2. místoLucie ZárubováMgr. František Karlický, Ph.D.
Vazebná energie a stabilita malých atomárních klastrů argonu - zahrnutí kvantových efektů metodou diffusion Monte Carlo

3. místoPavla SvrčkováDoc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Ionizační potenciály a fázové přechody klastrů argonu

Sekce S3 informatika
1. místo
(bc.+mgr. sekce)
Robert JarušekDoc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Využití neuronových sítí v technologii Motion Capture za použití zvukových vln

2. místo
(bc.+mgr. sekce)
Miroslav SulírDoc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
Experimentální výuka formálních jazyků a automatů na středních školách

3. místo
(bc.+mgr. sekce)
Petr Klimánek Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Zpracování textových dokumentů v přirozeném jazyce s použitím ontologií

1. místo
(dr. sekce)
Mgr. Marek VajglProf. RNDr. Alena Lukasová, CSc.
Použití XSD/XML pro generování znalostní báze deskripční logiky

2. místo
(dr. sekce)
Mgr. Martin KotyrbaDoc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Neurčitost ve znalostech

3. místo
(dr. sekce)
PaedDr. Peter Švec prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Teoretický a praktický prístup k využívaniu IPv6 sietí

Sekce S4 chemie
1. místoBc. Markéta NěmcováDoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Srovnání účinnosti retardérů hoření v závislosti na použité následné povrchové ochraně dřeva

2. místoLucie RuppenthalováDoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Adsorpce kadmia na alterovaném uhlí

3. místoPetra VeseláProf. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Sorpční chování olovnatých iontů na černém uhlí - teplotní závislost

Sekce S5 fyzická geografie a geoekologie
1. místoBc. Zdeněk PřibylaDoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Biogeomorfologický efekt listnatého opadu v korytech malých horských toků

2. místoBc. Jan LenartDoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Analýza polohy jeskynních vchodů ve flyši Západních Karpat

Sekce S6 biologie a ekologie
za nejlepší příspěvek v sekciBc. Michal RyšánDoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Biotopové preference svižníků rodu Cicindela na kališti Dolu František

za nejlepší příspěvek v sekciBc. Jana VašíčkováProf. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Kontaktní testy toxicity v hodnocení kontaminant životního prostředí

za nejlepší příspěvek v sekciHana MikeskováDoc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.
Interakce ligninolytických hub s vybranými kmeny bakterií

Sekce S7 sociální geografie a regionální rozvoj
1. místoBc. Michal NěmecRNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
Brownfields, greenfields a rozvoj produkčních služeb na území hlavního města Prahy

2. místoRenáta FoltováRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Charakteristika zemědělských brownfieldů v okrese Frýdek-Místek

3. místoDorota PawlasováRNDr. Martin Kovář
Analýza aktuálních volebních procesů v Keni a Zimbabwe

3. místoJana SzotkowskáRNDr. Martin Kovář
Charakteristické aspekty geopoliticky významných nedemokratických arabských států

3. místoBc. Jan BenešRNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
Sítě a lokalizační vzorce produkčních služeb na území města Ostravy