Kreditní systém organizace studia

Kreditní systém organizace studia vychází z následujících principů:

  • Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které student získá úspěšným absolvováním předmětu.
  • Postup ve studiu je kontrolován na základě dosažení předepsaného počtu kreditů za příslušné období.
  • Studium se uzavírá získáním předepsaného počtu kreditů (tab. 1) v předepsané skladbě (tj. za předměty povinné, povinně volitelné a výběrové) a složením státní závěrečné zkoušky s obhajobou bakalářské práce nebo diplomové práce do doby dané maximální délkou studia (tab. 2).
Tabulka 1: Počet kreditů nutných k úspěšnému ukončení studia
Typ studijního programuBakalářskýMagisterský navazující
 180120
Tabulka 2: Standardní a maximální doba studia pro jednotlivé typy studijních programů
Typ studijního programu Standardní doba studia v letechMaximální doba studia v letech*)
Bakalářský studijní program35
Navazující magisterský studijní program24

Poznámka: *) Do doby studia se započítává i doba předchozího studia v případě přestupu!

Obsah studia je dán studijním plánem, aktuální studijní plány jsou k dispozici po přihlášení na Portálu Ostravské univerzity. Je to tzv. vzorový studijní plán, který je vzorovým rozvržením předmětů do jednotlivých ročníků a semestrů během standardní doby studia a je zajišťován pro povinné předměty rozvrhově.

Předměty uvedené ve studijním plánu se dělí na:

  • povinné (neboli předměty A) - student daného studijního programu je v průběhu studia musí absolvovat, může si však volit dobu jejich absolvování,
  • povinně volitelné (neboli předměty B) - jsou seskupeny zpravidla do bloků; z každého bloku si student volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal stanovený minimální počet kreditů,
  • výběrové (neboli předměty C) - doplňují počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty na celkový počet kreditů nutný k absolvování studia nebo etapy studia. Jako výběrové předměty si může student zapisovat nejen předměty z uvedené nabídky doporučených výběrových předmětů (pokud je u oboru uvedena), ale i další předměty z nabídky povinně volitelných předmětů svého oboru nad rámec požadovaného minima, nebo předměty jiných oborů (i z jiných fakult OU), kromě předmětů, jejichž zápis je ”zablokován” z důvodu existence podmiňujících (jejich absolvování musí předcházet zakončení aktuálního předmětu) nebo vylučujících (zápis aktuálního předmětu je vyloučen absolvováním nebo zápisem jeho vylučujícího předmětu) předmětů. Studentům se samozřejmě doporučuje, aby si jako výběrové předměty volili především předměty související se studovaným studijním programem a rozšiřovali si tak specializaci.