Pracovní příležitosti

Docent / Profesor / Výzkumník III na Katedře matematiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • docent / profesor / výzkumník III na katedře matematiky

V rámci tohoto výběrového řízení hledáme nového zaměstnance – buď vědeckého pracovníka se zařazením na pozici výzkumník III, nebo akademického pracovníka s vědecko-pedagogickou hodností docent či profesor.

Kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně v matematice nebo příbuzném oboru (v případě Ph.D. titulu získaného v zahraničí bude vyžadováno uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání)
 • praxe ve výzkumu v délce alespoň 5 let
 • anglický jazyk na úrovni odpovídající nejméně B2
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R3 (Established Researcher) / R4 (Leading Researcher)
 • zkušenosti s úspěšnou přípravou a realizací větších grantových projektů (v českém prostředí odpovídající úrovni GAČR)
 • výhodou je vědecké zaměření související s hlavními směry výzkumu na katedře (teorie čísel, algebra, matematická fyzika)
 • v případě pozice docent a profesor se navíc požaduje habilitace/jmenování profesorem v oboru matematiky, nebo v příbuzném oboru (jmenování udělené mimo ČR musí být uznáno v souladu s platnými předpisy ČR nebo příslušnými mezinárodními smlouvami)

Pracovní náplň pro pozici výzkumník III obsahuje zejména

 • tvůrčí činnost
 • samostatné řešení vědeckých úkolů v oblasti matematiky
 • prezentaci výsledků tvůrčí činnosti, publikační aktivitu
 • přípravu vědeckých projektů, podávání žádostí o výzkumné granty
 • mezinárodní vědeckou spolupráci
 • vedení dizertačních prací
 • možné zapojení do výuky v bakalářských a magisterských studijních programech

Pracovní náplň pozic docent a profesor obsahuje zejména

 • tvůrčí a pedagogickou činnost
 • výuku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech
 • rozvoj studijních programů
 • vědeckou činnost v matematice, publikaci výsledků
 • přípravu vědeckých projektů, podávání žádostí o výzkumné granty
 • vedení dizertačních prací
 • podílení se na třetí roli univerzity

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100 % (případně dle dohody)

Předpokládané datum nástupu

 • 2. září 2024 (nebo dle dohody)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • anglický (případně český)

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce)

 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti
 • popis nejdůležitějších výsledků a aktuální vědecké činnosti (2-3 strany)
 • plán vědecké činnosti v nejbližších 3 letech (2-3 strany)
 • seznam úspěšných grantových projektů v posledních 10 letech
 • motivační dopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení soubor docx 4,03 MB

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 31. května 2024. Přihlášky zaslané jiným způsobem nebudou přijaty.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů formou posouzení materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Formát druhého kola výběrového řízení připouští rovněž pohovor vedený prostřednictvím platformy pro online komunikaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení opakovat či zrušit bez udání důvodu.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107