OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Nové projekty Centra městského a regionálního managementu

Centru městského a regionálního managementu, které působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, se podařilo získat pro následující tři roky trojici nových vědecko-výzkumných projektů.

První projekt, financovaný Grantovou agenturou ČR, se ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně věnuje problematice starých průmyslových regionů Ostravska a Ústecka. Zjednodušeně lze říci, že se zabývá hlavními faktory a hybnými silami dlouhodobého vývoje trajektorií tradičních odvětví (hutnictví, ocelářství, automobilový průmysl), přičemž nebudou opomenuta ani relativně nová kreativně a informačně orientovaná odvětví. Současně bude předmětem výzkumu i role politik a aktérů a jejich vliv na rozvoj daných odvětví.

Další dva projekty jsou financovány Technologickou agenturou ČR z programu ÉTA a řešeny společně se Západočeskou univerzitou v Plzni. Jeden projekt zkoumá budoucnost venkova v Česku, respektive výzvy, vize rozvoje a možné vývojové scénáře tohoto specifického prostoru. Svým zaměřením projekt reaguje na aktuální problémy venkova, které jsou medializovány a reflektovány v různých vládních dokumentech i volebních programech politických stran. Mezi klíčová témata patří vylidňování venkova, stárnutí populace, koncentrace pracovních příležitostí do velkých měst, zastarávání či nedostatečnost občanské vybavenosti. Prakticky na opačné straně tematického spektra se nachází objekt studia druhého projektu, který se zaměřuje na proces revitalizace městských center a dalších veřejných prostor. V tomto případě projekt reaguje na dlouhodobý pokles atraktivity těchto prostorů klíčových pro města, viz např. Pokles atraktivity center měst v Česku a možná řešení. Jelikož se jedná o projekty aplikovaného výzkumu, hlavním výstupem bude baterie doporučení, opatření a návrhů, které se promítnou například do Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Nové projekty Centra městského a regionálního managementu Nové projekty Centra městského a regionálního managementu Nové projekty Centra městského a regionálního managementu

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 04. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub